ĐẢNG VIÊN VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ KHAI THÁC THỦY SẢN

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.       

Nguyễn Phong Hải (Chuyển SHTT)

06/11/1975

07/05/2001

07/05/2002

2.       

Trần Đức Phú

20/02/1964

20/07/1984

20/07/1985

3.       

Nguyễn Đức Sĩ

15/02/1958

20/03/1995

20/03/1996

4.       

Phạm Văn Thông

19/08/1982

29/02/2004

28/02/2005

5.       

Nguyễn Trọng Thảo

20/10/1959

25/11/2005

25/11/2006

6.       

Phan Xuân Quang

15/10/1957

29/06/1983

29/06/1984

7.       

Vũ Như Tân

04/07/1986

31/10/2008

31/10/2009

8.       

Nguyễn Trọng Lương

10/05/1980

24/11/2011

24/11/2012

9.       

Nguyễn Văn Nhuận

04/01/1982

27/04/2012

27/04/2013

10.     

Phạm Khánh Thụy Anh

15/09/1988

24/09/2011

24/09/2012

11.     

Nguyễn Ngọc Hạnh

16/07/1970

15/09/2012

15/09/2013

12.     

Trần Văn Hào

25/08/1984

07/09/2008

07/092007