ĐẢNG VIÊN VIỆN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ KHAI THÁC THỦY SẢN

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.           

Nguyễn Phong Hải (Chuyển SHTT)

06/11/1975

07/05/2001

07/05/2002

2.           

Trần Đức Phú

20/02/1964

20/07/1984

20/07/1985

3.           

Nguyễn Đức Sĩ

15/02/1958

20/03/1995

20/03/1996

4.           

Hoàng Văn Tính

12/04/1956

23/06/1998

23/06/1998

5.           

Phạm Văn Thông

19/08/1982

29/02/2004

28/02/2005

6.           

Nguyễn Trọng Thảo

20/10/1959

25/11/2005

25/11/2006

7.           

Phan Xuân Quang

15/10/1957

29/06/1983

29/06/1984

8.           

Vũ Như Tân

04/07/1986

31/10/2008

31/10/2009

9.           

Nguyễn Trọng Lương

10/05/1980

24/11/2011

24/11/2012

10.       

Nguyễn Văn Nhuận

04/01/1982

27/04/2012

27/04/2013

11.       

Nguyễn Y Vang

16/03/1984

05/07/2013

05/07/2014

12.       

Phạm Khánh Thụy Anh

15/09/1988

24/09/2011

24/09/2012

13.       

Nguyễn Ngọc Hạnh

16/07/1970

15/09/2012

15/09/2013