ĐẢNG VIÊN VIỆN NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO TÀU THỦY

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.

Nguyễn Hữu Vinh

02/08/1962

31/08/1984

28/02/1986

2.

Nguyễn Ngọc Diệp

02/01/1959

12/01/2005

12/01/2006

3.

Phạm Thị Hồng Anh

09/12/1965

18/04/2006

18/04/2007

4.

Nguyễn Văn Đạt

12/05/1961

04/03/2004

04/03/2005

5.

Phan Tuấn Long

23/04/1965

13/08/2005

13/08/2006

6.

Phạm Văn Thu

19/05/1970

27/12/2007

27/12/2008

7.

Đinh Đức Tiến

15/01/1973

22/09/2009

22/9/2010 

8.

Huỳnh Tấn Đạt

28/04/1978

19/05/2011

19/05/2012

9.

Trịnh Văn Bình

07/08/1983

11/10/2014

11/10/2015