TÀI LIỆU HỌC TẬP CHÍNH TRỊ

1. Kế hoạch học tập, quán triệt NQ Đại hội XI của Đảng

 • 2. Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVI (2010 - 2015):

 • 3. Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2011 - 2015 của Đảng CS Việt Nam:

  4. Tài liệu dùng cho lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng và Đảng viên mới: 

 •  Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH - Báo cáo viên: Thạc sỹ Phạm Quang Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Trực, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy. 

 • Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hộ- Báo cáo viên: Thạc sỹ Phạm Quang Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Trực, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy.

 • Tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại - Báo cáo viên: Tiến sỹ Phạm Quốc Hùng - Ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy.

 •  Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta và dân tộc ta - Báo cáo viên: Thạc sỹ Trần Trọng Đạo - Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy.

 • Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam - Báo cáo viên: Đ/C Lê Việt Phương - Ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy.

 • Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN - Báo cáo viên: Đ/C Lê Việt Phương - Ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy.
 • 5. Tài liệu dùng cho tuần sinh hoạt công dân - HSSV

 • Chuyên đề Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp