Tin tức
Đóng

Đảng ủy trường Đại học Nha Trang tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đợt 2 năm 2016

Ngày đăng: 24-11-2016 / Đăng bởi: VP Đảng ủy
Các lớp học do Đảng ủy tổ chức từ ngày 22/11 - 26/11/2016 có 380 học viên tham gia lớp học đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng.

Các lớp học do Đảng ủy Trường ĐH Nha Trang tổ chức ngày 22/11 - 26/11/2016 với sự tham gia của 380 đảng viên mới và quần chúng ưu tú, trong đó có gần 100 học viên đến từ Trường ĐH Thái Bình Dương.

Tham gia lớp đối tượng kết nạp Đảng, các quần chúng ưu tú được nghiên cứu 6 chuyên đề: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thông tin thời sự.

Lớp đảng viên mới nghiên cứu 11 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Thông tin thời sự.

Kết thúc khóa học, các học viên sẽ làm bài thu hoạch cuối khóa. Trên cơ sở thực tiễn học tập và kết quả bài thu hoạch, Đảng ủy sẽ cấp giấy chứng nhận cho các học viên.

Tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, là nhiệm vụ quan trọng, được Đảng ủy Nhà trường thực hiện hàng năm, nhằm bồi dưỡng cho quần chúng ưu tú và đảng viên dự bị có thêm kiến thức về lý luận chính trị, đường lối và chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước... từ đó xác định rõ mục tiêu rèn luyện phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và hoàn thành tốt nhiệm vụ của đảng viên mới.

Hình ảnh lễ khai giảng


Đảng ủy Trường Đại học Nha Trang
Cong ty cong nghe Nguyen Thanh