Tin tức
Đóng

Để thanh niên luôn vững vàng trước những chiêu trò lôi kéo, kích động chống phá

Ngày đăng: 21-10-2016 / Đăng bởi: VP Đảng ủy
Thanh niên là một bộ phận quan trọng, là vốn quý và thế mạnh trong chiến lược phát triển đất nước. Tuy nhiên, do đặc điểm tâm lý lứa tuổi và một phần do hạn chế về nhận thức, thanh niên là đối tượng trọng điểm để các thế lực thù địch, phản động mua chuộc, lôi kéo, kích động…, nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.
Cong ty cong nghe Nguyen Thanh