Tin tức
Đóng

Tăng sức đề kháng để ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Ngày đăng: 09-11-2016 / Đăng bởi: VP Đảng ủy
Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là thảo luận, cho ý kiến và ra nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.