Tin tức
Đóng
Tăng sức đề kháng để ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là thảo luận, cho ý kiến và ra nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.
VP Đảng ủy - Người duyệt: VP Đảng ủy
Ngày đăng: 09/11/2016 8:02:24 SA
Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là thảo luận, cho ý kiến và ra nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.

Triển khai thực hiện nghị quyết chính là tiến hành cuộc đấu tranh sống còn, liên quan đến sinh mệnh chính trị của Đảng, sự phát triển của quốc gia và sự tồn vong của chế độ. Cuộc đấu tranh ấy có giành được thắng lợi hay không, vấn đề tiên quyết là phải tăng cường sức đề kháng ở ngay trong nội bộ Đảng. (Xem tiếp)