Tin tức
Đóng

Tăng sức đề kháng để ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Ngày đăng: 09-11-2016 / Đăng bởi: VP Đảng ủy
Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là thảo luận, cho ý kiến và ra nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.
Cong ty cong nghe Nguyen Thanh