Chi tiết thông báo
Đóng

LỊCH HỌC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ THÁNG 4/2016
11/04/2016 10:35:53 SA

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về công tác phát triển Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy mở lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng và lớp bồi dưỡng cho đảng viên mới, thời gian từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 4 năm 2016. Lịch học như sau:

Thời gian

Lớp

Nội dung học

Địa điểm

Báo cáo viên

Thứ ba

19/4/2016

(19h-21h30)

A, B

Khai mạc

Hội trường

số 3

đ/c Huy, đ/c Việt, đ/c Nam, đ/c Bình

A

- Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

- Thông tin thời sự.

Hội trường

số số 3

đ/c Huy

B

- Phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Phòng họp số 2

đ/c Phương

Thứ tư

20/4/2016

(19h-21h30)

A

Khái quát lịch sử ĐCS VN.

Hội trường số số 3

đ/c T.T Đạo

B

- Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta. (19h-20h10)

Phòng họp số 2

đ/c Vinh

- Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên ĐCS VN. (20h20-21h30)

Phòng họp số 2

đ/c Toản

Thứ năm

21/4/2016

(19h-21h30)

A

Nội dung cơ bản Điều lệ ĐCS VN.

Hội trường số số 3

đ/c Phương

B

- Đường lối và chiến lược phát triển KT-XH.

- Thông tin thời sự.

Phòng họp số 2

đ/c Huy

Thứ sáu

22/4/2016

(19h-21h30)

A

Phấn đấu trở thành đảng viên ĐCS VN.

Hội trường số số 3

đ/c Việt

B

- Tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. (19h-20h10)

Phòng họp số 2

đ/c P.T Thái

- CNXH và phương hướng đi lên CNXH ở Việt Nam. (20h20-21h30)

Phòng họp số 2

đ/c T.T Đạo

Thứ bảy

23/4/2016

(19h-21h30)

A

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hội trường số số 3

đ/c T.T Đạo

B

- Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. (19h-20h10)

Phòng họp số 2

đ/c Bội

- Tổ chức cơ sở của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. (20h20-21h30)

Phòng họp số 2

đ/c BộiGhi chú:         A: Lớp đối tượng kết nạp Đảng.

               B: Lớp đảng viên mới.