Chi tiết thông báo
Đóng

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG
06/06/2016 11:23:02 SA

Thực hiện Kế hoạch số 15-KH/TU, ngày 26/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng ủy xây dựng Kế hoạch triển khai trong toàn Đảng bộ như sau: (xem chi tiết Kế hoạch)