Chi tiết thông báo
Đóng

LỊCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG
15/06/2016 2:57:25 CH

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được Đảng ủy Nhà trường tổ chức như sau:

- Thời gian: 08h00’, ngày 20/6/2016 (sáng thứ hai).

- Địa điểm: Hội trường số 03.

- Thành phần: Đảng ủy viên, Ban Giám hiệu, Ban Thường vụ các tổ chức đoàn thể, Chi ủy chi bộ, Trưởng và phó các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Trưởng và phó bộ môn, Tổ trưởng tổ công tác.

Kính đề nghị các Đ/C thuộc thành phần trên tham dự đầy đủ.