Chi tiết thông báo
Đóng

LỊCH HỌC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ THÁNG 11/2016
09/11/2016 8:13:34 SA

Đảng ủy Trường Đại học Nha Trang tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đợt 2 năm 2016 như sau:
- Thời gian: Từ ngày 22/11/2016 đến ngày 26/11/2016
- Địa điểm: + Lớp bồi dưỡng đảng viên mới: Phòng họp số 2
                    + Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng: Hội trường số 3.


THỜI KHÓA BIỂU LỚP ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG & LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI 11/2016

Thời gian

Lớp

Nội dung học

Địa điểm

Báo cáo viên

Thứ ba

22/11/2016

(19h-21h30)

A, B

Khai mạc

HT số 3

đ/c Huy, đ/c Việt, đ/c Nam, đ/c Bình

A

- Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

- Thông tin thời sự.

HT số 3

đ/c Huy

B

- Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN.

Phòng họp số 2

đ/c Phương

Thứ tư

23/11/2016

(19h-21h30)

A

Khái lược lịch sử ĐCS VN.

HT số 3

đ/c T.T Đạo

B

- Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và CM VN. (19h-20h10)

Phòng họp số 2

đ/c Vinh

- Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên ĐCS VN.

- Xây dựng Đảng về đạo đức. (20h20-21h30)

Phòng họp số 2

đ/c Toản

Thứ năm

24/11/2016

(19h-21h30)

A

Nội dung cơ bản của Điều lệ ĐCS VN.

HT số 3

đ/c Phương

B

- Đường lối phát triển KT-XH của Đảng.

- Thông tin thời sự.

Phòng họp số 2

đ/c Huy

Thứ sáu

25/11/2016

(19h-21h30)

A

Phấn đấu trở thành đảng viên ĐCS VN.

HT số 3

đ/c Việt

B

- Tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn XH.

- Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. (19h-20h10)

Phòng họp số 2

đ/c Đ.V Đạo

- Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. (20h20-21h30)

Phòng họp số 2

đ/c T.T Đạo

Thứ bảy

26/11/2016

(19h-21h30)

A

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

HT số 3

đ/c T.T Đạo

B

- Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển  văn hóa, con người VN; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. (19h-20h10)

Phòng họp số 2

đ/c Bội

- Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. (20h20-21h30)

Phòng họp số 2

đ/c Bội


Ghi chú:         A: Lớp đối tượng kết nạp Đảng.

                        B: Lớp đảng viên mới.