Các biểu mẫu
Minimize

1. HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY

      1.1 Mẫu phiếu đánh giá giờ giảng (2013)

      1.2 Mẫu phiếu tổng hợp đánh giá giờ giảng (2013)

      1.3 Mẫu báo cáo tổng hợp đánh giá giờ giảng

      1.4 Mẫu phiếu đăng ký sinh hoạt học thuật (2013)

      1.5 Mẫu đề thi (2013)

      1.6 Mẫu phiếu đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên (NH 2014-2015)

      1.7 Mẫu giấy đề nghị điều chỉnh giờ giảng (2018)

      1.8 Mẫu phiếu đăng ký giảng dạy học phần bằng tiếng Anh (2015)  

      1.9 Mẫu Chương trình học phần (2015)

      1.10 Mẫu Chương trình giảng dạy học phần (2015)

      1.11 Mẫu Đề cương học phần (2016)

      1.12 Mẫu Đề cương chi tiết học phần (2016)

      1.13 Mẫu phiếu đánh giá hoạt động E-Learning (Học kỳ 2/NH 2015-2016)

      1.14 Mẫu phiếu đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên (NH 2015-2016)

     1.15 Các biểu mẫu đi kèm với TB 682 (24/11/2017) về phát triển ngân hàng đề thi các học phần Giáo dục đại cương NH 2017-2018

     1.16 Các biểu mẫu đi kèm với TB 295 (17/5/2018) về quy trình xác nhận văn bằng, chứng chỉ

      1.17 Các biểu mẫu đi kèm với TB 826 (29/11/2019) về Ngân hàng đề thi kết thúc học phần và ứng dụng Rubric trong đánh giá học tập
     
      1.18 Biểu mẫu biên bản bàn giao bài thi kết thúc học phần (2020)

      1.19 Mẫu 1 Đề cương chi tiết học phần giảng dạy E learning (2020)

      1.20 Mẫu 2 Đề cương chi tiết học phần giảng dạy E learning (2020)
     
     
2. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH/THÍ NGHIỆM, THỰC TẬP

      2.1 Mẫu thời khóa biểu cho các môn thực hành

      2.2 Mẫu bảng tổng hợp kế hoạch thực tập

      2.3 Mẫu phiếu tổng hợp đánh giá công tác hướng dẫn thực hành (2013)

      2.4 Mẫu sổ nhật ký thí nghiệm/thực hành (2015)

      2.5 Mẫu phiếu đánh giá công tác hướng dẫn thực hành (2015)

 3. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

     3.1 Mẫu biên bản xử lý sinh viên vi phạm Quy chế thi

     3.2 Mẫu biên bản xác nhận CBCT vi phạm quy chế thi (2014)

     3.3 Mẫu báo cáo tình hình giám sát thi (2015)

     3.4 Mẫu báo cáo tình hình phòng thi - Biên bản xử lý thí sinh vi phạm (2015)


4. HOẠT ĐỘNG LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ CÁC BÊN LIÊN QUAN

    4.1 Mẫu phiếu thu thập thông dạy và học (dùng để lấy ý kiến học viên cao học về giảng dạy HP)

    4.2 Mẫu phiếu nhận xét khóa học (dùng để lấy thông tin từ học viên cao học năm cuối)

    4.3 Mẫu phiếu nhận xét khóa học (dùng để lấy thông tin từ SV năm cuối)

    4.4 Mẫu phiếu khảo sát thông tin dạy và học NH 2014-2015 (ĐH)    

    4.5 Mẫu phiếu khảo sát sinh viên tốt nghiệp (2015)

    4.6 Mẫu phiếu khảo sát doanh nghiệp (2015)

    4.7 Mẫu phiếu khảo sát thông tin dạy và học NH 2015-2016 (ĐH)

    4.8 Mẫu phiếu nhận xét khóa học (2018 - dùng để lấy thông tin từ sinh viên năm cuối)

    4.9 Mẫu phiếu thu thập thông tin dạy và học (2017)

    4.10 Mẫu phiếu lấy ý kiến người học về hoạt động dạy - học E-learning (2020)

 5. HOẠT ĐỘNG CẤP PHÁT VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

    5.1 Mẫu đơn đề nghị chỉnh sửa nội dung chứng chỉ

    5.2 Mẫu đơn đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng

    5.3 Mẫu phụ lục liên quan đến QĐ 876/QĐ-ĐHNT Quy định về quản lý việc in, cấp phôi văn bằng chứng chỉ