Các bài viết của CBGD Khoa Khoa học chính trị
Minimize
BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA CBGD KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
STT

Báo cáo tham luận

Giảng viên

1

- Một vài suy nghĩ sau khi thực hiện đổi mới PPGD và đánh giá học phần Đường lối CM của Đảng CSVN 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đầu vào của trường ĐHNT

TS.GVC. Tô Thị Hiền Vinh

2

- Đổi mới phương pháp giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh – Thực tiễn và kinh nghiệm

ThS. Trần Trọng Đạo

3

- Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá đối với học phần đường lối cách mạng của Đảng CSVN

- Về đổi mới PPGD và đánh giá đối với các HP Lý luận chính trị theo đào tạo tín chỉ

- Ảnh hưởng của KT-ĐG kết quả học tập các học phần Lý luận chính trị đến phương pháp học của SV trường ĐHNT - Cách tiếp cận trên cơ sở lý thuyết

GV. Đỗ Văn Đạo

4

- Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá HP Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin 1

ThS. Ngô Văn An

5

- Đổi mới phương pháp giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh

ThS. Nguyễn Hữu Tâm

6

- Một số suy nghĩ về thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy “Nêu vấn đề, thảo luận nhóm và đánh giá” đối với học phần đường lối cách mạng của Đảng CSVN

- Một số kinh nghiệm về thực hiện đổi mới PPGD và PP đánh giá đối với HP Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

ThS. Trần Thị Lệ Hằng

7

- Một số vấn đề tồn tại khi áp dụng phương pháp dạy học dựa trên vấn đề và phương pháp thảo luận nhóm đối với học phần Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

- Kết quả việc thực hiện đổi mới PPGD và đánh giá năm học 2013-2014

- Tạo hứng thú học tập cho người học khi giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 2

ThS. Vũ Thị Bích Hạnh

8

- Sự cần thiết phải đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá học phần Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

- Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về giáo dục Lý luận chính trị nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần Lý luận chính trị tại trường ĐHNT

ThS. Trương Thị Xuân

9

- Đổi mới phương pháp đánh giá học phần Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 1

Sự tương tác giữa GV và SV trong quá trình dạy học

GV. Trần Thị Tân

10

- Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá học phần Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 1

GV. Trịnh Công Tráng

11

Kỷ yếu Hội thảo 12-2010

Kỷ yếu Hội thảo khoa học tháng 5-2007

Kỷ yếu Hội thảo phương pháp giảng dạy từ học chế niên chế sang học tín chỉ tháng 7/2011

Tập thể GV và CB mời giảng khoa Lý luận chính trị

12

Minh họa vấn đề

- Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá HP Pháp luật đại cương (Lớp 54TC1)

GV. Lê Việt Phương

13

- Quá trình tự học và phương pháp dạy tự học cho sinh viên

- Vận dụng phương pháp tích hợp trong đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập của sinh viên

ThS. Dương Thị Thanh Huyền

14

- Báo cáo việc thực hiện đổi mới PPGD và đánh giá HP Kỹ năng giao tiếp và nhập môn Hành chính nhà nước

Trần Thị Việt Hoài

15

- Báo cáo kết quả việc đổi mới phương pháp giảng dạy - kiểm tra, đánh giá ở HP Pháp luật đại cương 

Một số biện pháp hạn chế việc học đối phó của người học

- Rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho SV ở học phần Pháp luật đại cương

ThS. Nguyễn Thị Lan

16

- Phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá (Áp dụng cho HP Kỹ năng giao tiếp - Lớp 55KNGT1)

- Thiết kế hoạt động ngoại khóa học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam tại trường ĐHNT: Thực trạng, nguyên nhân, giải pháp

Lê Thị Thanh Ngà

17

- Tìm hiểu nhu cầu đào tạo kỹ năng mềm của SV trường ĐHNT hiện nay

Huỳnh Thị Phương Duyên

18

- Rèn luyện tư duy pháp lý của SV nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy học phần Pháp luật đại cương

Lê Hoàng Phương Thùy

19

- Báo cáo đổi mới phương pháp giảng dạy HP Tâm lý học đại cương (HKII/Năm học 2013-2014)

- Các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng giao tiếp của SV năm thứ nhất

Đinh Thị Sen