PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Minimize

STT 

Tác Giả 

Tên Bài Viết 

 1

TS. Lê Văn Hảo

Về công khai kết quả học tập
Thang cấp độ tư duy Bloom

 2

Edward A. Morante

Outcome assessment handbook

 3

Jeremy B. Williams

Authentic assessment 4

 4

Jon Mueller

Authentic assessment 1

 5

Jowel C. Laguerre

Learning outcome and assessment handbook

 6

J. Kehoe

Constructing Multiple choice questions (MCQs)

 7

Marilyn M. Lombardi

Authentic assessment 3

 8

Nils Perteson, Gary Brown and Theron Desrosier

CTLT assessment spectrum

 9

Nola Aitken

 Authentic assessment 2

 10

Peter Wolf, Art Hill and Fred Evers

Curriculum assessment handbook

 11

R. James, C. McInnis and M.Devlin

Assessing learning in Australian Universities
Group assessment

 12

RMIT University

Assessment policies and procedures manual

     13

The University of Ulster Assessment handbook

     14

The University of Central Florida

Program assessment handbook

     15

PGS.TS. Lê Văn Hảo

Thiết kế và sử dụng rubric trong đánh giá học tập

     16

PGS.TS. Lê Văn Hảo 

Đánh giá trong dạy học trực tuyến