PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Minimize
STT
Tác giả
Tên bài viết
 1 TS. Lê Văn Hảo
- Về công khai kết quả học tập
- Thang cấp độ tư duy Bloom
 2 Edward A. Morante
Outcome assessment handbook
 3 Jeremy B. Williams Authentic assessment 4
 4 Jon Mueller Authentic assessment 1
 5 Jowel C. Laguerre Learning outcome and assessment handbook
 6 J. Kehoe Constructing Multiple choice questions (MCQs)
 7 Marilyn M. Lombardi Authentic assessment 3
 8 Nils Perteson, Gary Brown and Theron Desrosier CTLT assessment spectrum
 9 Nola Aitken  Authentic assessment 2
 10 Peter Wolf, Art Hill and Fred Evers Curriculum assessment handbook
 11 R. James, C. McInnis and M.Devlin - Assessing learning in Australian Universities
- Group assessment
 12 RMIT University Assessment policies and procedures manual
 13 The University of Ulster Assessment handbook
  14 The University of Central Florida Program assessment handbook
  15  PGS.TS. Lê Văn Hảo Thiết kế và sử dụng rubric trong đánh giá học tập