Chức năng nhiệm vụ
Minimize


Chức năng, nhiệm vụ Phòng Đảm bảo Chất lượng và Khảo thí
(Trích Điều 6, Quyết định số 100/QĐ-ĐHNT ngày 07/02/2018)

A. Chức năng

Phòng Đảm bảo Chất lượng và Khảo thí có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về đảm bảo chất lượng, hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, công tác khảo thí trong phạm vi toàn Trường.

B. Nhiệm vụ

* Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

1.  
Xây dựng kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng đào tạo; nghiên cứu ứng dụng các mô hình đảm bảo chất lượng trong nước và quốc tế vào thực tiễn Nhà trường, tham mưu ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục;

2.  
Chủ trì thực hiện công tác tự đánh giá Trường và chương trình đào tạo, đầu mối tổ chức các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đại học;

3.  
Đề xuất kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá, đánh giá ngoài; hướng dẫn, theo dõi kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng ở các đơn vị trực thuộc Trường;

4.  Tổ chức quản lý hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá; hoạt động giảng dạy e-learning và các hoạt động học thuật nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo;

5.  
Quản lý việc cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ;

6.  
Xây dựng các quy định và chủ trì công tác phối hợp giữa các đơn vị được giao trách nhiệm trong công tác lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chất lượng đào tạo và phục vụ đào tạo;

7.  
Tổ chức các chương trình bồi dưỡng và tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về ĐBCL cho CBVC của Trường;

8.  
Xây dựng và mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng trong nước và quốc tế;

9.  
Quản lý và theo dõi khối lượng giờ giảng của giảng viên, xác nhận để tính thanh toán vượt giờ;

10. 
Tổ chức lưu giữ và bảo mật cơ sở dữ liệu của Trường về công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng;

11. 
Chủ trì việc thực hiện ba công khai hàng năm theo quy định.

* Công tác khảo thí

1.  
Xây dựng các quy định, quy chế về thi, kiểm tra đánh giá (gọi chung là thi). Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế thi tại Trường và các cơ sở liên kết đào tạo;

2.  
Chủ trì, hỗ trợ các khoa, viện, bộ môn trong công tác phát triển, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi; phối hợp với các khoa, viện để kiểm soát chất lượng đề thi kết thúc học phần đối với tất cả các hệ, bậc đào tạo của Trường;

3.  
Tổ chức in sao đề thi cho các kỳ thi đầu vào (trừ kỳ thi tuyển sinh quốc gia), đầu ra thuộc các loại hình đào tạo, đề thi kết thúc các học phần tiếng Anh không chuyên;

4.  
Chủ trì và phối hợp Phòng đào tạo Đại học và các khoa, viện để điều động cán bộ coi thi kết thúc học phần cho các khoa, viện có nhu cầu theo kế hoạch thi chung củaTrường.

* Công tác khác

1.  
Thực hiện chế độ báo cáo liên quan đến hoạt động đảm bảo chất lượng và khảo thí theo quy định.

2.  
Quản lý, đánh giá cán bộ viên chức của đơn vị và tài sản thiết bị được giao.

3.  
Thực hiện chế độ báo cáo về nhiệm vụ được giao theo quy định.

4.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020

(Cập nhật ngày 11/12/2019)

1. Ông Đinh Đồng Lưỡng (Trưởng phòng)

    - Chỉ đạo chung các công việc của Phòng;

    - Chủ trì công tác xây dựng, cập nhật văn bản về ĐBCL và KT;

    - Tổ chức triển khai, đánh giá các chương trình/đề án công tác ĐBCL cấp Trường;

    - Chủ trì công tác tập huấn và triển khai KĐCL nhà trường và CTĐT;

    - Triển khai, phân tích đánh giá ý kiến các bên liên quan;

    - Chủ trì hoạt động đổi mới PPGD và đánh giá, các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng ĐT, phát triển văn hóa chất lượng;

    - Phụ trách Diễn đàn đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá.

2. Ông Nguyễn Vĩnh Trung (Phó trưởng phòng)

    - Chủ trì công tác Khảo thí;

    - Chủ trì công tác KT-GS hoạt động thi;

    - Chủ trì công tác xây dựng văn bản, quy trình, quy định về hoạt động cấp phát VBCC;

    - Chủ trì công tác phối hợp thanh tra với các đơn vị chức năng;

    - Chủ trì công tác lưu giữ bài thi;

    - Tham gia công tác thanh toán giờ giảng;

    - Tham gia các công tác khác do Lãnh đạo phòng phân công.


3. Ông Lê Văn Hảo (Cố vấn)

   -  Tư vấn các hoạt động ĐBCL & KĐCL giáo dục theo các quy định hiện hành của Bộ;

   - Tập huấn tự đánh giá các CTĐT theo tiêu chuẩn của Bộ;

   - Tư vấn chuyên môn về công tác khảo thí và đổi mới phương pháp giảng dạy.

4. Bà Nguyễn Thị Kim Vân (Chuyên viên)

    -  Chủ trì công tác thanh toán giờ giảng;

    -  Chủ trì công tác quản lý, cấp phát phôi VBCC;

    -  Chủ trì việc thực hiện các báo cáo cấp trên khi có yêu cầu;

    - Chủ trì công tác báo cáo ba công khai theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo;

    - Tham gia công tác KĐCL nhà trường và CTĐT;

    - Tham gia các công tác khác do Lãnh đạo phòng phân công.

5. Bà Lê Ngọc Quý Linh (Chuyên viên)

    - Chủ trì theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch năm học của Trường;

    - Chủ trì xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch ĐBCL hằng năm;

    - Chủ trì công tác chấm thi và phúc khảo, thẩm định hồ sơ xét tốt nghiệp;

    - Chủ trì công tác cập nhật trang Web của Phòng, Diễn đàn đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá;

    - Chủ trì công tác cập nhật minh chứng KĐCL online. Phụ trách CSVC, văn thư của Phòng;

    - Tham gia công tác KĐCL nhà trường và CTĐT;

    - Tham gia các công tác khác do Lãnh đạo phòng phân công.

6. Bà Trần Trương Thy Thơ (Chuyên viên)

    - Chủ trì theo dõi, ghi nhận hoạt động hội thảo NCCLĐT, SHHT của các khoa, BM;

    - Chủ trì theo dõi hoạt động thực hành, thực tập;

    - Chủ trì theo dõi triển khai E-Learning;

    - Xác minh văn bằng chứng chỉ;

    - Triển khai công tác đánh giá giảng viên giảng dạy tiêu biểu hàng năm;

    - Chủ trì triển khai công tác xây dựng ngân hàng đề thi;

    - Tham gia công tác KĐCL nhà trường và CTĐT;

    - Tham gia các công tác khác do Lãnh đạo phòng phân công.

7. Bà Nguyễn Thị Hoa Hường (Chuyên viên)

    - Chịu trách nhiệm theo dõi việc công khai và thực hiện ĐCHP, ĐCCTHP của các Khoa/Viện được phân công;

    - Chủ trì công tác lấy ý kiến các bên liên quan;

    - Thường trực công tác KĐCL nhà trường và CTĐT và các chuẩn quốc tế;

    - Thường trực công tác tập huấn và triển khai KĐCL nhà trường và CTĐT;

    - Thường trực công tác báo cáo ba công khai theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo;

    - Tham gia các công tác khác do Lãnh đạo phòng phân công.