NHÂN SỰ
Minimize

Điện thoại: 0258 3543428
Email: dbcltt@ntu.edu.vnSTT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

TS. Đinh Đồng Lưỡng

Trưởng phòng

luongdd@ntu.edu.vn

0966 100 661

2

ThS. Nguyễn Vĩnh Trung

Phó trưởng phòng

trungnv@ntu.edu.vn

0914 007 755

3

PGS.TS Lê Văn Hảo

Cố vấn

haolv@ntu.edu.vn

0905 102 855

4

ThS. Nguyễn Thị Kim Vân

Chuyên viên

kimvan@ntu.edu.vn

0914 137 979

5

ThS. Lê Ngọc Quý Linh

Chuyên viên

quylinh@ntu.edu.vn

0934 793 435

6

ThS.Trần Trương Thy Thơ

Chuyên viên

thottt@ntu.edu.vn

0984 006 606

7

ThS. Nguyễn Thị Hoa Hường

Chuyên viên

huongnth@ntu.edu.vn

0365 325 741