NHÂN SỰ
Minimize

Điện thoại: 0258 6262137
Email: dbcltt@ntu.edu.vnSTT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

TS. Đinh Đồng Lưỡng

Trưởng phòng

luongdd@ntu.edu.vn

0258 6262137

2

ThS. Nguyễn Vĩnh Trung

Phó trưởng phòng

trungnv@ntu.edu.vn

0258 6262137

3

PGS.TS Lê Văn Hảo

Cố vấn

haolv@ntu.edu.vn

0258 6262137

4

ThS. Nguyễn Thị Kim Vân

Chuyên viên

kimvan@ntu.edu.vn

0258 6262137

5

ThS. Lê Ngọc Quý Linh

Chuyên viên

quylinh@ntu.edu.vn

0258 6262137

6

ThS.Trần Trương Thy Thơ

Chuyên viên

thottt@ntu.edu.vn

0258 6262137

7

ThS. Nguyễn Thị Hoa Hường

Chuyên viên

huongnth@ntu.edu.vn

0258 6262137