Chi tiết thông báo
Minimize
TẬP HUẤN "PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG RUBRIC TRONG ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP"
(Được đăng bởi: ĐBCL&TT Ngày đăng:(27-11-2018))

Căn cứ theo Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục trường Đại học Nha Trang năm học 2018-2019, Phòng ĐBCL&KT sẽ tổ chức lớp tập huấn "Phương pháp sử dụng Rubric trong đánh giá học tập" vào ngày 29/11/2018 tại phòng họp số 4.
Thông báo khác
Hội thảo nâng cao chất lượng cấp Trường (28-11-2019)
Hội thảo Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục đại học trên thế giới và ở Việt Nam (03-09-2019)
Thông báo tổ chức sinh hoạt học thuật cấp Bộ môn (28-03-2019)
Thông báo tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo cấp Khoa (28-03-2019)
Tập huấn "Phương pháp sử dụng Rubric trong đánh giá học tập" (27-11-2018)
Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2017-2018 (15-11-2017)
Quyết định v/v ban hành Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo, giai đoạn 2017-2021 (1042/QĐ-ĐHNT ngày 26/10/2017) (26-10-2017)
Thông báo Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng, năm học 2017-2018 (26-10-2017)
Thông báo về việc tổ chức triển khai đánh giá hoạt động giảng dạy, năm học 2016-2017 (11-07-2017)
Thông báo về việc tổ chức thanh toán giảng dạy năm học 2016-2017 (07-07-2017)
 
1234567