Chi tiết
Minimize
Thông tư Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục 

ĐBCL&TT 12/11/2013 2:14:55 PM
Số: 39/2013/TT-BGDĐT ngày 4/12/2013. Thông tư này hướng dẫn về nội dung thanh tra, hoạt động thanh tra và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục (sau đây gọi là thanh tra chuyên ngành)...

Các tin cùng thể loại
+ Công văn Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2017 - 2018
+ Kế hoạch thanh tra năm học 2018-2019
+ Kế hoạch thanh tra năm học 2019-2020
+ Cục KTKĐCLGD - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách 408 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Danh sách cập nhật đến ngày 31/7/2013)
+ Thông tư ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
+ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2013-2014 đối với các cơ sở GDĐH, trường TCCN
+ Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
+ Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014
+ Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2014 - 2015 (4904/BGDĐT-TTr, ngày 10/9/2014)
+ Hướng dẫn thanh tra tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 (Số 693/HD-BGDĐT, ngày 07/8/2015)
+ Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi
+ Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra nội bộ năm học 2016-2017 đối với các CSGDĐH, trường CĐSP
+ Kế hoạch thanh tra năm học 2017-2018