Chi tiết
Minimize
Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2014 - 2015 (4904/BGDĐT-TTr, ngày 10/9/2014) 

ĐBCL&TT 11/5/2014 9:00:25 AM
Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế...

http://www.moet.gov.vn/?page=1.10&view=358

Các tin cùng thể loại
+ Công văn Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2017 - 2018
+ Kế hoạch thanh tra năm học 2018-2019
+ Kế hoạch thanh tra năm học 2019-2020
+ Cục KTKĐCLGD - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách 408 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Danh sách cập nhật đến ngày 31/7/2013)
+ Thông tư ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
+ Thông tư Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
+ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2013-2014 đối với các cơ sở GDĐH, trường TCCN
+ Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
+ Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014
+ Hướng dẫn thanh tra tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 (Số 693/HD-BGDĐT, ngày 07/8/2015)
+ Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi
+ Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra nội bộ năm học 2016-2017 đối với các CSGDĐH, trường CĐSP
+ Kế hoạch thanh tra năm học 2017-2018