Các bài viết của CBGD Khoa Khoa học chính trị
Đóng
BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA CBGD KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

STT

Báo cáo tham luận

Giảng viên

1

- Một vài suy nghĩ sau khi thực hiện đổi mới PPGD và đánh giá học phần Đường lối CM của Đảng CSVN

TS.GVC. Tô Thị Hiền Vinh

2

- Đổi mới phương pháp giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh – Thực tiễn và kinh nghiệm

ThS. Trần Trọng Đạo

3

- Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá đối với học phần đường lối cách mạng của Đảng CSVN

- Về đổi mới PPGD và đánh giá đối với các HP Lý luận chính trị theo đào tạo tín chỉ

GV. Đỗ Văn Đạo

4

- Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá HP Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin 1

ThS. Ngô Văn An

5

- Đổi mới phương pháp giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh

ThS. Nguyễn Hữu Tâm

6

- Một số suy nghĩ về thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy “Nêu vấn đề, thảo luận nhóm và đánh giá” đối với học phần đường lối cách mạng của Đảng CSVN

- Một số kinh nghiệm về thực hiện đổi mới PPGD và PP đánh giá đối với HP Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

ThS. Trần Thị Lệ Hằng

7

- Một số vấn đề tồn tại khi áp dụng phương pháp dạy học dựa trên vấn đề và phương pháp thảo luận nhóm đối với học phần Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

- Kết quả việc thực hiện đổi mới PPGD và đánh giá năm học 2013-2014

ThS. Vũ Thị Bích Hạnh

8

- Sự cần thiết phải đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá học phần Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

ThS. Trương Thị Xuân

9

- Đổi mới phương pháp đánh giá học phần Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 1

GV. Trần Thị Tân

10

- Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá học phần Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 1

GV. Trịnh Công Tráng

11

- Kỷ yếu Hội thảo 12-2010

- Kỷ yếu Hội thảo khoa học tháng 5-2007

- Kỷ yếu Hội thảo phương pháp giảng dạy từ học chế niên chế sang học tín chỉ tháng 7/2011

Tập thể GV và CB mời giảng khoa Lý luận chính trị

12

- Minh họa vấn đề

- Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá HP Pháp luật đại cương (Lớp 54TC1)

GV. Lê Việt Phương

13

- Quá trình tự học và phương pháp dạy tự học cho sinh viên

- Vận dụng phương pháp tích hợp trong đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập của sinh viên

ThS. Dương Thị Thanh Huyền

14

- Báo cáo việc thực hiện đổi mới PPGD và đánh giá HP Kỹ năng giao tiếp và nhập môn Hành chính nhà nước

Trần Thị Việt Hoài

15

- Báo cáo kết quả việc đổi mới phương pháp giảng dạy - kiểm tra, đánh giá ở HP Pháp luật đại cương

ThS. Nguyễn Thị Lan

16

- Phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá (Áp dụng cho HP Kỹ năng giao tiếp - Lớp 55KNGT1)

Lê Thị Thanh Ngà

17

- Báo cáo đổi mới phương pháp giảng dạy HP Tâm lý học đại cương (HKII/Năm học 2013-2014)

Đinh Thị Sen