PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Đóng
STT
Tác giả
Tên bài viết
 1 TS. Lê Văn Hảo
- Về công khai kết quả học tập
- Thang cấp độ tư duy Bloom
 2 Edward A. Morante
Outcome assessment handbook
 3 Jeremy B. Williams Authentic assessment 4
 4 Jon Mueller Authentic assessment 1
 5 Jowel C. Laguerre Learning outcome and assessment handbook
 6 J. Kehoe Constructing Multiple choice questions (MCQs)
 7 Marilyn M. Lombardi Authentic assessment 3
 8 Nils Perteson, Gary Brown and Theron Desrosier CTLT assessment spectrum
 9 Nola Aitken  Authentic assessment 2
 10 Peter Wolf, Art Hill and Fred Evers Curriculum assessment handbook
 11 R. James, C. McInnis and M.Devlin - Assessing learning in Australian Universities
- Group assessment
 12 RMIT University Assessment policies and procedures manual
 13 The University of Ulster Assessment handbook
  14 The University of Central Florida Program assessment handbook