Chức năng nhiệm vụ
Đóng

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Tham mưu, đề xuất các giải pháp giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, kiểm soát và triển khai thực hiện các lĩnh vực công tác sau đây:

- Kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng đào tạo.

- Công tác đánh giá và kiểm định chất lượng đào tạo.

- Tổ chức và quản lý đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá,…

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế đào tạo tại các Khoa/Viện đào tạo.

- Quản lý và theo dõi khối lượng giờ giảng của CBGD, xác nhận để tính thanh toán vượt giờ.

- Quản lý CBVC của đơn vị và tài sản thiết bị được giao.

2. Thanh tra nội bộ theo Điều 4 Thông tư 51/2012/TT-Bộ GDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:

- Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp.
- Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản; hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; công tác tổ chức cán bộ; việc thực hiện các quy định về điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của trường.

- Thanh tra việc thực hiện pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của các đơn vị, tổ chức và cá nhân thuộc trường.

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhà trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016
(Cập nhật ngày 02/01/2017)

1. Ông Lê Văn Hảo (Trưởng phòng)

- Chỉ đạo chung các công việc của Phòng

- Tham mưu cho Giám hiệu về hoạt động ĐBCL

- Chủ trì công tác xây dựng, cập nhật văn bản về ĐBCL, cải tiến công tác quản lý phòng

- Tổ chức triển khai, đánh giá các chương trình/đề án công tác cấp Trường

- Chủ trì công tác KĐCL theo Bộ tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT, của AUN

- Chủ trì hoạt động đổi mới PPGD và đánh giá, các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển văn hóa chất lượng

- Phụ trách Diễn đàn đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá


- Chủ trì công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động thi học kỳ, tốt nghiệp trong và ngoài trường, giám sát và chấm thi TOEIC. Tổ trưởng Tổ KT-GS đào tạo.

- Chủ trì lập kế hoạch và triển khai công tác thanh tra nội bộ cấp trường

- Chủ trì công tác đề thi và chấm thi tốt nghiệp

- Chủ trì công tác lấy ý kiến người học và tổng hợp, phân tích số liệu, lập báo cáo.

- Phụ trách trang web của Phòng

- Chủ trì theo dõi việc công khai và thực hiện CTHP, CTGDHP của các Khoa/Viện.

- Chủ trì công tác kê khai thanh toán giờ giảng

2. Bà Nguyễn Thị Tâm (Chuyên viên)

- Chủ trì theo dõi, ghi nhận hoạt động SHHT của các khoa, BM

- Thường trực công tác theo dõi, đánh giá hoạt động đổi mới PPGD

- Thường trực theo dõi tiến độ thực hiện Đề án NCCLĐT 2011-2016

- Tham gia theo dõi việc công khai và thực hiện CTHP, CTGDHP của các Khoa/Viện được phân công

- Tham gia công tác kiểm tra, giám sát đào tạo

- Tham gia công tác kiểm tra việc kê khai thanh toán giảng dạy (phụ trách mảng thí nghiệm/thực hành)

- Tham gia các công tác khác do Lãnh đạo phòng phân công

3. Bà Nguyễn Thị Kim Vân (Chuyên viên)

- Thường trực theo dõi tiến độ thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm học, công tác tiếp dân, lập báo cáo thanh tra

- Thường trực công tác KT-GS đào tạo

- Thường trực công tác lấy ý kiến người học

- Cập nhật trang Web của Phòng, Thư ký Diễn đàn đổi mới PPGD và đánh giá

- Tham gia công tác kiểm tra việc kê khai thanh toán giảng dạy

- Tham gia công tác KĐCL theo Bộ tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT, của AUN

- Tham gia theo dõi việc công khai và thực hiện CTHP, CTGDHP của các Khoa/Viện được phân công.

- Tham gia các công tác khác do Lãnh đạo phòng phân công

4. Bà Lê Ngọc Quý Linh (Chuyên viên)

- Theo dõi thực hiện Chương trình hành động 2014-20 của ĐHNT

- Theo dõi thực hiện Kế hoạch ĐBCL NH 2015-2016

- Thường trực công tác chấm thi tốt nghiệp

- Thường trực công tác cập nhập minh chứng KĐCL online

- Thường trực công tác văn thư

- Tham gia công tác KĐCL theo Bộ tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT, của AUN

- Tham gia công tác theo dõi, đánh giá hoạt động đổi mới PPGD, sinh hoạt HT (cấp trường/khoa/BM)

- Tham gia theo dõi việc công khai và thực hiện CTHP, CTGDHP của các Khoa/Viện được phân công.

- Tham gia công tác kiểm tra, giám sát đào tạo, lấy ý kiến người học, kiểm tra việc kê khai thanh toán giảng dạy.

Phụ trách CSVC, công tác nội vụ của phòng

Tham gia các công tác khác do Lãnh đạo phòng phân công

5. Ông Lê Xuân Thắng (Chuyên viên): Đi học NCS