NHÂN SỰ
Đóng


Điện thoại: 058.3543428
Email: dbcltt@ntu.edu.vn


STT
Họ và tên
 Chức vụ
 Email  Điện thoại
1
TS. Lê Văn Hảo
Trưởng phòng
 haolv@ntu.edu.vn  0905102855
 2 ThS. Nguyễn Thị Kim Vân Chuyên viên
kimvan@ntu.edu.vn
0914137979
 3  ThS. Lê Ngọc Quý Linh
 Chuyên viên
quylinh@ntu.edu.vn 
0934793435
 4  CN.Trần Trương Thy Thơ
Chuyên viên
thottt@ntu.edu.vn  0984006606
 5  ThS. Lê Xuân Thắng
 Chuyên viên
 kimvan@ntu.edu.vn 0914137979