VĂN BẢN PHÁP QUY
Đóng
 

I. VĂN BẢN PHÁP QUY CẤP BỘ

1. Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

2. Nghị quyết đổi mới giáo dục 2006-2020

3. Quyết định ban hành quy định về quy trình và chu trình kiểm định chất lượng GD trường ĐH, CĐ, TCCN

4. Thông tư số 60/2012/TT-BGDĐT ngày 28  tháng 12  năm 2012  của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về kiểm định viên KĐCL giáo dục

5. Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12  năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức KĐCL giáo dục

6. Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28  tháng 12  năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

7. Luật thanh tra (2010)

8. Luật tố cáo (2011)

9. Luật khiếu nại (2011)

10. Nghị định số 42/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

11. Nghị định số 75/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

12. Nghị định số 76/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo

13. Nghị định số 86/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

14. Nghị định số 138/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực GD

15. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2013-2014 đối với các cơ sở GDĐH, trường TCCN (số   7496 /BGDĐT-TTr)

16. Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường TCCN

17. Thông tư 62-2012/TT-Bộ GDĐT ngày 28/02/2012 Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường ĐH, CĐ và TCCN.

18. Quyết định số 06/VBHN-Bộ GDĐT ngày 04/3/2014 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học.

19.
Công văn số 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 03/8/2016 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học (Theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học do Bộ GD&ĐT ban hành)
Dùng cho tự đánh giá và đánh giá ngoài)
II. VĂN BẢN PHÁP QUY CẤP TRƯỜNG


NĂM 2017

NĂM 2016

1. Thông báo v/v ban hành Quy trình xét và công nhận tốt nghiệp (TB số 03/TB-ĐHNT ngày 05/01/2016)

2. Thông báo kế hoạch tự chủ làm/in phôi văn bằng, chứng chỉ (TB số 31/TB-ĐHNT ngày 21/01/2016)

3. Quyết định v/v thành lập Ban đề thi và Ban in sao đề thi các HP tiếng Anh không chuyên (QĐ số 108/QĐ-ĐHNT ngày 24/02/2016)

4. Thông báo v/v phân công tổ chức thi chung đề một số học phần trong học kỳ 2/NH 2015-2016 (TB số 113/TB-ĐHNT ngày 09/3/2016)

5. Thông báo v/v tiếp tục chấn chỉnh hoạt động in ấn, kinh doanh bài giảng, tài liệu học tập (TB số 199/TB-ĐHNT ngày 13/4/2016)

6. Quyết định v/v thành lập Hội đồng nghiệm thu CTĐT trình độ ĐH và CĐ chính quy (QĐ số 330/QĐ-ĐHNT ngày 20/4/2016)

7. Quyết định v/v thành lập Hội đồng nghiệm thu CTĐT trình độ ĐH liên thông từ TC, CĐ, VLVH, văn bằng 2 (QĐ số 331/QĐ-ĐHNT ngày 20/4/2016)

8. Quyết định v/v ban hành Qui ước Văn hóa công sở của công chức, viên chức và người lao động Trường ĐHNT (QĐ số 336/QĐ-ĐHNT ngày 21/4/2016)

9. Thông báo v/v ban hành Qui trình tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh cho sinh viên không chuyên (TB số 236/TB-ĐHNT ngày 27/4/2016)

10. Quyết định v/v ban hành mẫu Đề cương HP và Đề cương chi tiết HP (QĐ số 371/QĐ-ĐHNT ngày 06/5/2016)

11. Thông báo v/v lập kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2016-2017 (TB số 560/TB-ĐHNT ngày 19/9/2016)

12. Thông báo v/v hoàn thiện học chế tín chỉ - Năm học 2016-2017 (TB số 609/TB-ĐHNT ngày 06/10/2016)

13. Thông báo Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng Năm học 2016-2017 (TB số 623/TB-ĐHNT ngày 13/10/2016)

14. Kế hoạch Thanh tra Năm học 2016-2017 (KH số 659/KH-ĐHNT ngày 26/10/2016)

15. Thông báo Kế hoạch khắc phục những hạn chế của Nhà trường theo yêu cầu của các Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo của Bộ GD&ĐT - Năm học 2016-2017 (TB số 758/TB-ĐHNT ngày 14/12/2016)

16. Thông báo v/v phân công triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ sinh viên năm thứ nhất trong học tập và rèn luyện (TB số 781/TB-ĐHNT ngày 23/12/2016)

17. Thông báo Kết luận Hội nghị đào tạo các Học phần thuộc Bộ môn Toán, Vật lý, Hóa học (TB số 757/TB-ĐHNT ngày 14/12/2016)

NĂM 2015

1. Thông báo v/v Tổ chức thí điểm hoạt động dạy và học các học phần giáo dục chuyên nghiệp bằng tiếng Anh cho khối không chuyên ngữ (TB số 07/TB-ĐHNT ngày 08/01/2015)

2. Thông báo v/v Giao nhiệm vụ tổ chức quản lý, in sao đề thi và chấm thi tốt nghiệp (TB số 119/TB-ĐHNT ngày 13/3/2015)

3. Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng tại Tọa đàm trao đổi giải pháp về tăng cường hiệu quả công tác đánh giá học tập (TB số148/TB-ĐHNT ngày 25/3/2015)

4. Thông báo v/v lấy ý kiến phản hồi từ người học đối với hoạt động GD của GV (TB số 159/TB-ĐHNT ngày 02/4/2015)

5. Quyết định v/v ban hành Qui định tiếp công dân (QĐ số 447/QĐ-ĐHNT ngày 11/5/2015)

6. Quyết định v/v ban hành Qui trình tổ chức hoạt động phục vụ giảng dạy và thực hiện báo cáo xác nhận thanh toán lượng điện năng phục vụ đào tạo tại Trung tâm NC&PT Công nghệ Phần mềm (QĐ số 654/QĐ-ĐHNT ngày 20/7/2015)

7. Thông báo v/v Tổ chức thanh toán giảng dạy năm học 2014-2015 (TB số 421/TB-ĐHNT ngày 22/7/2015)

8. Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2015-2016 (TTr ngày 12/8/2015)

9. Thông báo v/v tổ chức hàng năm Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo cấp Khoa (TB số 500/TB-ĐHNT ngày 26/8/2015)

10. Thông báo Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng năm học 2015-2016 (TB số 589/TB-ĐHNT  ngày 05/10/2015)

11. Thông báo v/v Tổ chức sinh hoạt học thuật cấp Bộ môn (TB số 602/TB-ĐHNT ngày 12/10/2015)

12. Thông báo v/v ban hành Quy trình xây dựng kế hoạch giáo vụ năm học (TB số 631/TB-ĐHNT ngày 27/10/2015)

13. Thông báo v/v cung cấp thông tin, minh chứng phục vụ báo cáo tự đánh giá (TB số 654/TB-ĐHNT ngày 05/11/2015)

 NĂM 2014

1. Quyết định v/v ban hành Qui định xây dựng Văn hóa chất lượng (QĐ số 489/QĐ-ĐHNT ngày 05/6/2014)

2. Thông báo v/v kê khai giờ làm việc của CBGD năm học 2013-2014 (TB số 445/TB-ĐHNT ngày 30/7/2014)

3. Thông báo kế hoạch tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo năm học 2014-2015 (TB số 515/TB-ĐHNT ngày 27/8/2014)

4. Quyết định v/v ban hành Chuẩn mực hoạt động giảng dạy (QĐ số 984/QĐ-ĐHNT ngày 07/10/2014)

5. Kế hoạch công tác Thanh tra Năm học 2014-2015 (TTr ngày 07/10/2014)

6. Thông báo v/v ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT của trường ĐHNT giai đoạn 2014-2012 NH 2014-2015 (TB số 633/TB-ĐHNT ngày 14/10/2014)

7. Thông báo v/v Ban hành qui trình tổ chức triển khai và đánh giá hoạt động GD (TB số 760/TB-ĐHNT ngày 22/12/2014)

NĂM 2013

1. Thông báo v/v ban hành quy trình tổ chức đổi mới PPGD và kiểm tra đánh giá năm học 2013-2014 (TB số 441/TB-ĐHNTngày 05/9/2013)

2. Quyết định v/v ban hành Qui định đánh giá quá trình và thi kết thúc học phần (QĐ số 1046/QĐ-ĐHNT ngày 05/9/2013)

3. Thông báo v/v triển khai thực hiện các tiêu chí chưa đạt trong báo cáo tự đánh giá KĐCL lần III (TB số 489/TB-ĐHNT ngày 23/10/2013)

4. Thông báo v/v tổ chức sinh hoạt học thuật cấp Bộ môn (TB số 576/TB-ĐHNT ngày 05/11/2013)

5. Kế hoạch chiến lược phát triển trường Đại học Nha Trang đến năm 2020


1. Quyết định v/v ban hành qui trình tổ chức thi tiếng Anh mô phỏng chuẩn TOEIC (QĐ số 65/QĐ-ĐHNT ngày 06/02/2012)

2. Thông báo v/v xây dựng Chương trình học phần/Chương trình GD học phần (TB số 514/TB-ĐHNT ngày 14/10/2012)


NĂM 2011

1. Đề án công tác nâng cao chất lượng đào tạo ĐH&SĐH giai đoạn 2011-2016 (QĐ số 626/QĐ-ĐHNT ngày 26/5/2011)


NĂM 2010

1. Đề án công tác đảm bảo chất lượng giai đoạn 2010-2015 (QĐ 1546/QĐ-ĐHNT ngày 19/11/2000)

NĂM 2009

1. Qui định về hoạt động đổi mới công tác giảng dạy (QĐ số 549/QĐ-ĐHNT ngày 14/4/2009).