Chi tiết thông báo
Đóng

Hội thảo khoa học "Vai trò của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trong việc giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra"
28/05/2015 11:40:04 CH

Nhằm đánh giá thực trạng, tù đó tìm ra giải pháp tăng cường vai trò của Đoàn thanh niên - Hội sinh viên trong việc giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo. Đồng thời giúp sinh viên hiểu rõ vai trò quan trọng của kỹ năng mềm trong thời kỹ hội nhập sâu rộng của đất nước. Đoàn Thanh niên Trường ĐH Nha Trang phối hợp với phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra tổ chức Hội thảo khoa học "Vai trò của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trong việc giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra"

Thời gian: 8h00 ngày 30 tháng 5 năm 2015 (thứ 7).
Địa điểm: Hội rường số 3 - Trường ĐH Nha Trang.

Chi tiết xem thông báo đính kèm:
1/ Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban thư ký Hội thảo.
2/ Thông báo số 1 của Hội thảo