Enter Title
Đóng

DANH SÁCH BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH NHA TRANG KHÓA XXIV
NHIỆM KỲ 2014 - 2017

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

ĐƠN VỊ

SĐT

EMAIL

CHỨC VỤ

1

Lê Công Lập

1983

Phòng HT-ĐN

0972100001

conglap_le@yahoo.com

Bí thư

2

Nguyễn Hữu Mạnh

1982

Khoa KTTC

0989000444

nguyenmanh.ntu@gmail.com

Phó Bí thư

3

Nguyễn Thế Hân

1983

Khoa CNTP

0975964605

hannt.ntu.edu@gmail.com

Phó Bí thư

4

Bùi Mạnh Cường

1982

Khoa KTTC

0983029582

buimanhcuong8230@yahoo.com

UVBTV

5

Trương Hoài Trung

1979

TT GDQP&GDTC

0905707789

truonghoaitrung@gmail.com

UVBTV

6

Phan Quỳnh Như

1991

Phòng TC-HC

0905160301

quynhnhu0301@gmail.com

UVBTV

7

Nguyễn Hoài Hưng

1988

Viện CNSH&MT

0989466940

hoaihungnguyen@yahoo.com

UVBTV

8

Nguyễn Văn Hiệu

1993

Khoa KTGT

01686756783

zanhieu2410@gmail.com

UVBTV

9

Trần Văn Khoa

1994

Khoa CNTP

01673803269

khoatv54tp1@gmail.com

UVBTV

10

Nguyễn Công Minh

1982

Viện CNSH&MT

0974099771

nguyenminh.ntu@gmail.com

UVBCH

11

Vũ Trọng Đại

1981

Viện NTTS

01297275889

daibmhs@yahoo.com.vn

UVBCH

12

Lê Đình Ngọc Cận

1989

Khoa KTGT

0972034540

ledinhngoccan@gmail.com

UVBCH

13

Bùi Thúc Minh

1981

Khoa Đ-ĐT

0989712961

buithucminh@gmail.com

UVBCH

14

Nguyễn Văn Định

1981

Khoa Cơ khí

0905124566

nvdinh4566@yahoo.com

UVBCH

15

Hoàng Gia Trí Hải

1981

Khoa Kinh tế

0935979179

trihaintu@yahoo.com.vn

UVBCH

16

Phạm Đình Tuấn

1986

Khoa KTTC

0905052018

phamdinhtuanntu@yahoo.com.vn

UVBCH

17

Hồ Chí Hận

1986

Khoa Xây dựng

0907.523.113

hchihan.ntu@gmail.com

UVBCH

18

Lê Hoàng Thanh

1980

Khoa CNTT

0944990188

hoangthanhuof@yahoo.com

UVBCH

19

Nguyễn Kim Hoàng

1993

Khoa CNTT

01677306106

mrkimpc@gmail.com

UVBCH

20

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

1995

Khoa Ngoại ngữ

0977510753

nguyenthithaonguyenntu@gmail.com

UVBCH

21

Nguyễn Thị Bích Vân

1993

Khoa Ngoại ngữ

01693083798

bichvan53ta1@gmail.com

UVBCH

22

Nguyễn Thị Phượng

1995

Khoa KTGT

01634628561

phuongkttt93@gmail.com

UVBCH

23

Hồ Thị Thảo

1994

Khoa Ngoại ngữ

0963150082

hothithaok54ta3@gmail.com

UVBCH

24

Trần Văn Sửu

1993

Viện NTTS

0988953106

tranvansuu.12b1@gmail.com

UVBCH

25

Mai Quốc Sáng

1994

Viện CNSH&MT

01667554660

quocsang0303@gmail.com

UVBCH

26

Nguyễn Thị Hồng Thảo

1995

Khoa Xây dựng

hongthaok55xdntu@gmail.com

UVBCH

27

Phạm Ngọc Quang

1993

Khoa CNTP

01699418243

ngocquangtp2@gmail.com

UVBCH

28

Nguyễn Thị Nghiêm Thùy

1995

Viện Khai thác

nghiemthuy9395@gmail.com

UVBCH

29

Đặng Văn Biên

1992

Khoa Cơ khí

0982483021

bien54cdt.ntu@gmail.cm

UVBCH