Các thông báo
Đóng
  
Enter Title
Đóng

DANH SÁCH BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH NHA TRANG
NHIỆM KỲ 2017 - 2019

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐƠN VỊ SĐT EMAIL CHỨC VỤ
1 Nguyễn Thế Hân 1983 Khoa CNTP 0975964605 hannt@ntu.edu.vn Bí thư
2 Nguyễn Xuân Huy 1990 Khoa ĐĐT 0938432963 huynx@ntu.edu.vn Phó bí thư
3 Nguyễn Hữu Thanh 1991 Viện KH&CN KTTS 01656003086 thanhnh@ntu.edu.vn Phó bí thư
4 Trương Trọng Danh 1991 Viện CNSH&MT 0905224663 danhtt@ntu.edu.vn UV BCH + BT Đoàn Khoa
5 Huỳnh Phương Duyên 1987 Khoa KHXH & NV 0914762647 duyenhp@ntu.edu.vn UV BTV
6 Lê Thị Hải Yến 1985 Đoàn trường 0984995370 yenlth@ntu.edu.vn UV BTV
7 Nguyễn Văn Duy 1995 Khoa KTGT 0984616761 UV BTV
8 Hoàng Trung Hiếu 1995 Khoa Cơ Khí 0979676914 UV BTV
9 Nguyễn Trọng Kiên 1997 Khoa CNTT 0899359797 trongkien1008@gmail.com UV BTV
10 Bùi Mạnh Cường 1982 Khoa KTTC 0983029582 cuongbm@ntu.edu.vn UV BCH + BT Đoàn Khoa
11 Trần Quang Duy 1986 Khoa Xây Dựng 0985880578 duytq@ntu.edu.vn UV BCH + BT Đoàn Khoa
12 Vũ Trọng Đại 1981 Viện NTTS 01297275889 daivt@ntu.edu.vn UV BCH + BT Đoàn Khoa
13 Đỗ Lê Hữu Nam 1983 Khoa CNTP 0898128899 namdlh@ntu.edu.vn UV BCH + BT Đoàn Khoa
14 Lê Trần Phúc 1984 Khoa Kinh Tế 0982747679 phuclt@ntu.edu.vn UV BCH + BT Đoàn Khoa
15 Phạm Tạo 1985 Khoa KTGT 0908316874 taop@ntu.edu.vn UV BCH + BT Đoàn Khoa
16 Nguyễn Minh Quân 1985 Khoa Cơ khí 0915779975 quannm@ntu.edu.vn UV BCH + BT Đoàn Khoa
17 Bùi Chí Thành 1979 Khoa CNTT 0989639221 thanhbc@ntu.edu.vn UV BCH + BT Đoàn Khoa
18 Nguyễn Phan Quỳnh Thư Khoa Ngoại ngữ 0978204208 thunpq@ntu.edu.vn UV BCH + BT Đoàn Khoa
19 Hoàng Trọng Bảo 1996 Khoa Kinh Tế 01674340025 UV BCH
20 Thượng Quốc Bảo 1997 Khoa KTGT UV BCH
21 Đỗ Hữu Minh Hiếu 1998 Khoa KTTC 01645103229 UV BCH
22 Nguyễn Quốc Huy 1998 Khoa Kinh tế 0165795179 UV BCH
23 Hoàng Thị Hương 1997 Khoa CNTP 01662812400 UV BCH
24 Lê Thị Lí 1997 Khoa Ngoại ngữ 0987876972 UV BCH
25 Nguyễn Trần Bảo Niên 1998 Viện CNSH&MT 01288455833 UV BCH
26 Huỳnh Thị Xuân Quỳnh 1996 Khoa CNTP 0966230800 UV BCH
27 Phan Thị Huyền Trân 1998 Khoa KTTC 01646634400 UV BCH
28 Đỗ Thùy Trinh 1989 Khoa Kinh tế trinhdt@ntu.edu.vn UV BCH
29 Lê Đức Việt 1992 Chuyên viên Phòng Hợp tác Đối ngoại 0978965701 vietld@ntu.edu.vn UV BCH