Thông báo
Đóng
30/11/2012 8:31:20 CH

Thông báo về web site mới của Đoàn trường25/03/2012 11:59:28 SA


Xem tiếp
  
Liên Kết
Đóng 

 

 

  
Enter Title
Đóng

MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ ĐOÀN

        Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn là một nội dung quan trọng, thường xuyên được các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện với quan điểm: vừa chú trọng chất lượng, vừa mở rộng phạm vi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có đủ trình độ, năng lực và đảm bảo về số lượng để đảm đương nhiệm vụ theo yêu cầu. Tuy nhiên, trong thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn vẫn còn nhiều bất cập, nặng về bồi dưỡng hơn là đào tạo, công tác đào tạo thiếu tập trung, chưa toàn diện, chỉ giải quyết được những yêu cầu trước mắt mà chưa đáp ứng được mục tiêu căn cơ, lâu dài; một bộ phận cán bộ, sau khi được đào tạo, bồi dưỡng chưa được phát huy tốt, vẫn còn lúng túng trong tổ chức lao động, chưa chủ động sáng tạo trong công việc.
Để có thể nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời gian tới, các cơ sở Đoàn cần tập trung những vấn đề sau:
1. Về đối tượng: Tất cả cán bộ Đoàn, từ cấp chi đoàn trở lên, kể cả cán bộ Đoàn chuyên trách hoặc không chuyên trách, cán bộ Đoàn đương nhiệm hoặc cán bộ Đoàn kế thừa đều cần được đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được phân công.
2. Về nội dung: người cán bộ Đoàn cần được đào tạo một cách toàn diện với những nội dung phù hợp với vị trí công tác, với đặc thù của khu vực, đối tượng, phù hợp với điều kiện tổ chức của đơn vị. Cụ thể là những nội dung sau:
* Lý luận cơ bản bao gồm lý luận chính trị và lý luận công tác thanh vận. Trang bị những kiến thức mang tính nền tảng, những quan điểm về công tác thanh niên, tạo tiền đề để người cán bộ Đoàn có thể nâng cao bản lĩnh và nhận thức chính trị, phát huy khả năng tư duy, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.
* Nghiệp vụ – kỹ năng công tác Đoàn cả về phong trào và công tác xây dựng Đoàn. Hướng dẫn cách thức xây dựng nội dung, triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động; nghiệp vụ công tác tổ chức – xây dựng Đoàn; kỹ năng sinh hoạt thanh niên… Nội dung này sẽ giúp ích cho người cán bộ Đoàn trong quá trình tác nghiệp nên cần được hướng dẫn thật cụ thể, rõ ràng.
* Kinh nghiệm thực tiễn: trao đổi, giới thiệu những mô hình, giải pháp hay từ thực tiễn từ cơ sở. Những kinh nghiệm này có thể giúp cho người cán bộ Đoàn học hỏi và nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn đơn vị mình.
* Chuyên môn nghiệp vụ: bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện nhiệm vụ của người cán bộ Đoàn. Đồng thời chuẩn bị cho công tác quy hoạch cán bộ chuyên trách sau khi thôi làm công tác Đoàn.
3. Phương thức đào tạo: do đặc thù của công tác Đoàn, cán bộ phải kiêm nhiệm công tác khác hoặc do số lượng cán bộ chuyên trách ít nên phương thức đào tạo cần phải đa dạng, phù hợp với điều kiện của từng đối tượng:
* Đào tạo tập trung: áp dụng đối với đối tượng cán bộ Đoàn dự bị, cán bộ Đoàn chuyên trách trong diện quy hoạch. Phương thức đào tạo này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ Đoàn được tập trung cho việc học, nghiên cứu chuyên sâu, không bị chi phối bởi những công việc khác, thời gian học được rút ngắn tối đa
* Đào tạo tại chức: dành cho cán bộ đương nhiệm, khó có điều kiện học tập trung. Phương thức này đòi hỏi người cán bộ Đoàn phải có nghiêm túc, có ý thức tự giác, chủ động tự nghiên cứu để bổ sung thêm cho những kiến thức cho bản thân. Đồng thời phải biết sắp xếp thời gian để vừa đảm bảo việc học vừa đảm bảo hoàn thành công việc của mình.
* Bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn:
- Bồi dưỡng, tập huấn theo chức danh: là phương thức đào tạo mới dành riêng cho từng chức danh (vd: bí thư Đoàn phường – xã, bí thư Đoàn trường, UVTV quận huyện Đoàn phụ trách công tác tổ chức…). Đưa nội dung bồi dưỡng, tập huấn bám sát theo những yêu cầu công việc cụ thể, chuyên sâu của từng chức danh. Từng bước xem đây là một trong những yêu cầu có tính bắt buộc trong việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.
- Bồi dưỡng, tập huấn từng chuyên đề: dành cho những nội dung mang tính chuyên sâu, cần tập trung quán triệt sâu rộng trong tổ chức Đoàn. Ví dụ: Công tác xây dựng ngoài quốc doanh, Quán triệt các nghị quyết của Ban chấp hành Thành Đoàn… Phương thức bồi dưỡng này có thể áp dụng cho rộng rãi cán bộ Đoàn ở cơ sở khi cần thiết.
- Bồi dưỡng, tập huấn định kỳ: thường được tổ chức hằng năm để triển khai chương trình công tác năm của Đoàn, quán triệt những quan điểm chỉ đạo mới và hướng dẫn những nội dung hoạt động trọng tâm. 

            - Bồi dưỡng, tập huấn cán bộ thông qua hoạt động của các Câu lạc bộ cán bộ Đoàn: là hình thức được thực hiện thường xuyên. Tập trung vào việc trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể cho cán bộ Đoàn, nhất là cán bộ cấp chi đoàn và Đoàn cơ sở.
4. Một số vấn đề cần lưu ý trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn:
- Thực hiện có hiệu quả việc phân cấp trong đào tạo, bồi dưỡng: cấp thành đào tạo, bồi dưỡng đến bí thư Đoàn cơ sở; cấp quận huyện và tương đương đào tạo, bồi dưỡng đến UVBCH Đoàn cơ sở và bí thư chi đoàn.
- Quận huyện Đoàn và tương đương cần xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của từng năm, trong đó xác định rõ: mục tiêu cần đạt được, những đối tượng tập trung đầu tư và nội dung đào tạo.
- Tổ chức lớp đúng thời điểm, đúng đối tượng, đảm bảo cho cán bộ Đoàn đều được tham dự.
- Chuẩn bị nội dung phù hợp, phải được cập nhật, điều chỉnh. Tránh lặp lại nội dung bồi dưỡng, tập huấn cho cùng 1 đối tượng.
- Trong quá trình tập huấn, cần chú ý đến việc gợi ý để cán bộ được thảo luận, trao đổi theo chuyên đề.
 
Vũ Thị Hương Giang (Phó ban Tổ chức Thành Đoàn Tp Hồ Chí Minh-2005)