Thông báo
Đóng
30/11/2012 8:31:20 CH

Thông báo về web site mới của Đoàn trường25/03/2012 11:59:28 SA


Xem tiếp
  
Liên Kết
Đóng 

 

 

  
Enter Title
Đóng

PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM

    Trong sinh hoạt Đoàn, việc hình thành nhóm thảo luận và thảo luận theo chuyên đề là một trong những biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức Đoàn, vừa phát huy được sức mạnh trí tuệ tập thể vừa phát huy được tính chủ động, sáng tạo của từng thành viên.

I.- Hình thức nhóm thảo luận:

1.- Hình thành nhóm thảo luận: 
    Việc hình thành nhóm thảo luận phải dựa trên việc các thành viên nhóm có cùng một mục tiêu chung hay cùng chia sẻ sự quan tâm đối với một vấn đề nào đó.
    Ví dụ: Câu lạc bộ các bạn trẻ yêu thích lý luận là diễn đàn gặp gỡ, trao đổi vấn đề về lý luận, về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh …, tương tự còn có những hình thức khác như câu lạc bộ tin học, câu lạc bộ nói tiếng Anh, sinh hoạt chủ điểm…
    Nói một cách khái quát, trong tổ chức Đoàn, hình thành nhóm thảo luận còn là giải pháp tăng cường trao đổi thông tin các hoạt động phong trào, thảo luận bàn bạc thống nhất các giải pháp triển khai các chương trình hành động, nghị quyết, các nhiệm vụ của tổ chức Đoàn.

2.- Xác định phạm vi nhóm:
    Số lượng nhóm trong thực tế thường dao dộng từ 3 đến 13 thành viên, tuy nhiên theo một nghiên cứu khoa học một nhóm thảo luận lý tưởng là 5 thành viên. Kinh nghiệm cho thấy một nhóm quá nhiều thành viên thì thường các thành viên ít có cơ hội phát biểu trao đổi hay tham gia vào các quyết định của nhóm.

3.- Về nguyên tắc tổ chức hoạt động nhóm:
    
- Nhóm hoạt động nên có 1 nhóm trưởng, một nhóm phó hoặc trợ lý nhóm trưởng sẵn sàng thay thế, đảm nhận công việc điều hành nhóm khi nhóm trưởng vắng mặt.
    - Nguyên tắc hoạt động nhóm là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Bên cạnh đó nên đề ra một số nguyên tắc vui mang tính đặc thù, truyền thống của nhóm như bài hát đầu giờ, kể chuyện vui giữa giờ, những hình thức phạt khi thành viên đi trễ giờ, chúc mừng sinh nhật thành viên… Điều đó làm tăng thêm tính liên kết của nhóm.

4.- Hình thức sinh hoạt nhóm:
    - Địa điểm tổ chức sinh hoạt nhóm nên tổ chức ở những nơi công cộng, những nơi không khí yên tĩnh thuận lợi cho việc tập trung suy nghĩ
    - Phương thức tổ chức sinh hoạt nên chú trọng khai thác thêm những tư liệu, hiện vật, hình ảnh, nhân chứng… để làm đa dạng phong phú và nổi bật thêm cho chủ đề nhóm thảo luận.
    - Việc sắp xếp, bố trí chỗ ngồi cũng rất quan trọng, nên bố trí sao cho nhóm trưởng và các thành viên đều thấy mặt nhau, dễ dàng trao đổi trực diện với nhau.

II.- Nội dung phương pháp trong thảo luận nhóm:

1.- Lựa chọn vấn đề cần thảo luận:
    - Thành viên nhóm nên cùng bàn bạc và lựa chọn vấn đề thảo luận. Trong trường hợp có quá nhiều vấn đề hoặc phạm vi vấn đề quá rộng, theo đề xuất gợi ý nhóm trưởng, cả nhóm nên cùng quyết định chọn hoặc giới hạn phạm vi vấn đề theo đa số. Theo các nghiên cứu khoa học cho thấy, thời gian thảo luận tối đa trong nhóm nên từ 2 đến 3 chủ đề.

2.- Thảo luận và phân tích các vấn đề để đi đến thống nhất về nhận thức:
    
- Chuẩn bị tài liệu, hiện vật, hình ảnh, nhân chứng... làm minh họa, nêu bật nội dung vấn đề cần phân tích.
    - Yêu cầu này phải làm cho cả nhóm cùng thống nhất về mặt nhận thức các vấn đề đưa ra thảo luận, phân tích. Để thống nhất, vai trò người trưởng nhóm rất quan trọng, phải biết hệ thống, tổng hợp, phân tích đưa ra kết luận về các nội dung phát biểu trong nhóm.

3.- Quyết định các giải pháp, chương trình hành động của nhóm nhằm giải quyết những vấn đề qua thảo luận đã đi đến thống nhất.
    - Đây là bước cuối cùng rất quan trọng, nó cũng là thước đo hiệu quả của việc hình thành nhóm thảo luận và việc thảo luận nhóm. Nó cũng quyết định sự cố kết lâu dài của nhóm một khi những quyết định của nó đem lại hiệu quả trong thực tế cũng như đối với sự phát triển của từng thành viên của nhóm.

4.- Các hình thức kiểm tra nhận thức và hành động của thành viên nhóm sau khi kết thúc thảo luận nhóm:
    - Đây là hệ thống các hình thức kiểm tra nhận thức và hành động sau thảo luận, từ đó có thể đánh giá hiệu quả hoạt động của 1 nhóm. Thông thường các hình thức như phiếu thu hoạch, phiếu khảo sát, hoặc nhóm tái họp sau một thời gian định kỳ (tuần, tháng, quý, năm…) để nhận xét, đánh giá mức độ phấn đấu, hoàn thành các công việc chung của nhóm và từng thành viên.
    - Đôi khi trong quá trình kiểm tra, những vấn đề trong thảo luận và tổ chức thực hiện trong thực tế vẫn chưa đi đến thống nhất trong nhận thức và hành động hoặc nảy sinh những vấn đề mới thì quá trình thảo luận tại nhóm lại tiếp tục diễn ra.

5.- Về phương pháp trong thảo luận nhóm :
    
- Phương pháp thảo luận nên chú trọng đối thoại, phát huy dân chủ rộng rãi, thông tin đa chiều nhưng cũng cần hướng vào trọng tâm, mục đích yêu cầu chủ đề thảo luận tránh nói lan man, dài dòng. Lưu ý người chủ trì, nhóm trưởng phải chuẩn bị đầy đủ thông tin cho nhóm, có năng lực khái quát tổng hợp, kết luận những vấn đề trong thảo luận nhóm. Người chủ trì cần tuyệt đối tránh 2 xu hướng thường xảy ra trong thảo luận nhóm, đó là xu hướng độc thoại, độc diễn và xu hướng phát biểu vô tổ chức, vô kỷ luật, phát biểu linh tinh, lan man. Cả 2 xu hướng này đều tác động không nhỏ đến hiệu quả của hoạt động của nhóm và chất lượng trong thảo luận nhóm.