TinFrontPage
Đóng
Tin hoạt động  
5 sinh viên trường Đại học Nha Trang nhận học bổng khuyến học, khuyến tài năm học 2013-20134Trao thưởng và học bổng cho 325 học sinh, sinh viên 11/04/2014 2:37:19 CH
Tin Hội KH Việt Nam  
Hội nghị Quán triệt Quyết định 281/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ Từ 18-20/3/2014, tại TP Đà Nẵng, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết định 281/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020” theo tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. 10/04/2014 3:12:28 CH
Tin Hội KH tỉnh Khánh Hòa  
Quỹ Khuyến học, khuyến tài Khánh Hòa:Trao thưởng và học bổng cho 325 học sinh, sinh viên 11/04/2014 2:18:27 CH