Chi tiết thông báo
Đóng

Thông báo: Tổng kết hoạt động của Hội Khuyến học năm 2012
30/11/2012 8:11:05 SA

Kinh gửi: Các đ/c trong BCH Hội khuyến học

Để Tổng kết hoạt động của Hội Khuyến học năm 2012 trân trọng kính mời các đ/c trong BCH Hội khuyến học
Tập trung tại phòng họp số 1
vào lúc 15h,ngày 29/11/2012
Kinh mong các đ/c dự họp đầy đủ và đúng giờ.

Ban tổ chức