Đào tạo

Thông báo tổ chức kỳ thi HSK (Chinese Proficiency Test) mô phỏng
Sinh viên học tiếng Trung đăng ký thi HSK mô phỏng vào ngày 04/12/2016
Thông báo kết quả điểm phúc khảo Tiếng Anh đầu vào K58
Sinh viên xem kết quả phúc khảo tiếng Anh K58 dưới đây