Nhân sự
Minimize

                                                    Danh sách cán bộ Phòng  Hợp tác Đối ngoại

TT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Thị Ngân

Phụ trách phòng

0917 747 603
0258.2471.303
ngannt@ntu.edu.vn

2

Lương Đình Duy

Chuyên viên

090 5170 615
0258.2471.303
duyld@ntu.edu.vn
duyqhqt@yahoo.com

3

Lê Anh Mai Hân

Chuyên viên

0983 335 661

0258.2471.303

hanlam@ntu.edu.vn

4

Đào Ngọc Ánh

Chuyên viên

094 5394 888

0258.2471.303

anhdn@ntu.edu.vn

5

Trần Thị Phương Hạnh
Chuyên viên
 0933 455 206
0258.2471.303

hanhttp@ntu.edu.vn
   Ngô Ngọc Bích  Chuyên viên 
  0918 946 182
0258.2471.303

bichnn@ntu.edu.vn


Danh sách cộng tác viên

TT

Họ tên

Đơn vị

Email

1

Nguyễn Hữu Nghĩa

Khoa Cơ khí

nghianh@ntu.edu.vn

2

Trần Thị Thu Trang

Khoa Ngoại ngữ

trangttt@ntu.edu.vn

3

Nguyễn Văn Hương

Khoa Kế toán - Tài chính

huongnv@ntu.edu.vn

4

Hoàng Thị Thơm

Khoa Điện - Điện tử

thomht@ntu.edu.vn

5

Lê Quốc Thái

Khoa Xây dựng

thailq@ntu.edu.vn

6

Lê Kim Long

Khoa Kinh tế

lekimlong@ntu.edu.vn

     7  Huỳnh Lê Hồng Thái Khoa Kỹ thuật Giao thông   thai@ntu.edu.vn
     8  Nguyễn Văn Minh  Khoa Công nghệ Thực phẩm  minhnv@ntu.edu.vn
     9  Mai Như Thủy
 Viện Nuôi trồng Thủy sản  thuymn@ntu.edu.vn
    10  Đặng Thúy Bình Viện Công nghệ sinh học và Môi trường   binhdt@ntu.edu.vn
    11  Trần Văn Hào Viện KH Công nghệ Khai thác Thủy sản   haotv@ntu.edu.vn
    12 Hà Thị Thanh Ngà Khoa Công nghệ Thông tin   ngahtt@ntu.edu.vn
 13  Đào Anh Thư
Khoa Du lịch  thuda@ntu.edu.vn
 14  Ngô Văn An
Khoa KHXH NV
 annv@ntu.edu.vn
 15  Nguyễn Duy Sự
Khoa Ngoại ngữ
 sund@ntu.edu.vn
(cộng tác viên tiếng Pháp)