Liên kết website đối tác quốc tế
Minimize
  
 
Minimize
Theo QĐ số 1484/QĐ-ĐHNT (ngày 4/11/2011) phòng Hợp tác Đối ngoại có chức năng nhiệm vụ như sau:

Tham mưu, đề xuất giải pháp, giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, kiểm soát và triển khai thực hiện các lĩnh vực công tác:

- Lập kế hoạch chiến lược về hợp tác đối ngoại.

- Kết nối, triển khai các hoạt động hợp tác trong nước, ngoài nước.

- Tổ chức tiếp đón, làm việc với khách nước ngoài.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế.

- Quản lý lưu học sinh và chuyên gia nước ngoài.

- Tìm kiếm và giới thiệu các loại học bổng, thông tin du học đại học và sau đại học đến cán bộ, giáo viên và sinh viên .

- Công tác thông tin, quảng bá đối ngoại.

- Quản lý cán bộ viên chức thuộc đơn vị và tài sản được giao.