Thống kế truy cập
Minimize
Membership Membership:
Latest New User Latest: nguyendinhluyen
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 16

People Online People Online:
Visitors Visitors: 8
Members Members: 0
Total Total: 8

Online Now Online Now:

 


Các biểu mẫu

- Biểu mẫu 1 (mẫu thư từ giao dịch)

- Biểu mẫu 2A (mẫu tờ trình tiếp khách nước ngoài)

- Biểu mẫu 2B (mẫu tờ trình đề nghị tiếp nhận người nước ngoài đến học tập/làm việc)

- Biểu mẫu 3 (mẫu tờ trình xin nhập cảnh cho người nước ngoài)

- Biểu mẫu 4 (mẫu báo cáo thông tin khách nước ngoài)

- Biểu mẫu 5 (mẫu đơn đề nghị cấp, đổi thị thực)

- Biểu mẫu 6 (mẫu tờ trình xin đi khảo sát)

- Biểu mẫu 7 (mẫu báo cáo kết quả khảo sát)

- Biểu mẫu 8 (mẫu kê khai thông tin tạm trú)

- Biểu mẫu 9 (mẫu đề nghị cấp hộ chiếu công vụ)

- Biểu mẫu 10 (mẫu đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông)

- Biểu mẫu 11 (mẫu đơn xin đi nước ngoài)

- Biểu mẫu 12A (mẫu tờ trình tổ chức hội thảo cấp đơn vị)

- Biểu mẫu 12B (mẫu tờ trình tổ chức hội thảo cấp trường)

- Biểu mẫu 13 (mẫu biên bản hội nghị, hội thảo quốc tế)

- Biểu mẫu 14 (mẫu báo cáo tình hình tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế)

- Biểu mẫu 15 (mẫu báo cáo thông tin về dự án)

- Biểu mẫu 16 (mẫu đề cương sơ bộ dự án)

- Biểu mẫu 17 (mẫu đề cương chi tiết dự án)

- Biểu mẫu 18 (mẫu báo cáo tiến độ dự án theo quý)

- Biểu mẫu 19 (mẫu báo cáo tiến độ dự án theo năm)

- Biểu mẫu 20 (mẫu báo cáo tổng kết dự án)