Quy định văn bản

 

I. Văn bản, quy định do Trường ban hành

         1. Quy định khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động phát triển hợp tác quốc tế (news)

         2. Quy định Quản lý các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài

         
3. Quy định công tác hợp tác quốc tế trong Trường ĐHNT
         
         
4. Quy định về công tác quản lý dự án trong Trường ĐHNT

         5. Quy định về quản lý người nước ngoài học tập và công tác tại Trường ĐHNT

II. Văn bản, quy định do các cơ quan khác ban hành

          1. Quy định về tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế (số 70/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2011)

          2. Quy chế về công tác người nước ngoài học tập tại Việt Nam

          3. Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về việc xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam

          4. Quy chế quản lý người nước ngoài quá cảnh vào Việt Nam tham quan, du lịch

          5. Nghị định 46/2011/NĐ-CP về việc tuyển dụng người nước ngoài lao động tại Việt Nam

          6. Nghị định số: 102/2013/NĐ-CP hướng dẫn về việc thi hành bộ luật lao động về lao động nước ngoài tại VN

          7. Nghị định số 131/2006/NĐ-CP về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

          8. Quy định về việc cử công đân VN ra nước ngoài học tập

          9.
Thông tư 01/2011/TT-BNV về việc hướng dẫn thể thức và trình bày văn bản

          10. Luật Xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại VN (NEW)

          11. Quy chế quản lý sinh viên nước ngoài (theo thông thư 03/2014/TT-BGDĐT)