Nội dung thông báo
Đóng

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo thành lập Cục Hợp tác Quốc tế
03/07/2017 2:21:49 CH

Ngày 25 tháng 5 năm 2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong cơ cấu tổ chức mới có Cục Hợp tác quốc tế.

 Đây là đơn vị được thành lập trên cơ sở hợp nhất 02 đơn vị là: Cục Đào tạo với nước ngoài và Vụ Hợp tác quốc tế.