Nội dung thông báo
Minimize

HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ NHẬT (MEXT)
10/23/2020 3:07:18 PM


Trường ĐH Công nghệ Nagaoka thông báo nhận một học bổng chính phủ Nhật (MEXT) dành cho cán bộ, giảng viên Trường ĐH Nha Trang.
Thời gian nộp hồ sơ: trước 19/11/2020
Các ngành học: theo danh mục tại có tại https://jpcup.niad.ac.jp/institute/0432/3G01.html 
Thông tin chi tiết về học bổng trong file đính kèm