Hội thảo quốc tế cấp Trường (do trường tổ chức, đăng cai, hoặc được ủy quyền tổ chức)

TT

Nội dung

Thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu

Ghi chú

1

Lập tờ trình gửi BGH, về việc tổ chức Hội thảo

BTC

90 ngày trước khai mạc

Biểu 12B

Thuộc kế hoạch năm của Trường.

2

Làm thủ tục gửi các cơ quan chức năng xin tổ chức hội thảo

P. HTĐN

60 ngày trước khai mạc

3

Phê duyệt tổ chức HT

Cơ quan chủ quản

15 ngày sau khi nhận công văn

 

4

Thành lập Ban Tổ chức và các Ban chuyên môn, giúp việc (nếu cần)

BGH

Sau khi có quyết định phê duyệt tổ chức

5

Ra thông báo/giấy mời đến các cá nhân và đơn vị liên quan

BTC

07 ngày khi có QĐ thành lập BTC

6

Tổ chức nhận, duyệt tóm tăt, báo cáo

BTC

Theo qui định của BTC

Có hướng dẫn viết tóm tắt, báo cáo

7

Lên chương trình chi tiết về hội thảo và dự trù kinh phí hội thảo trình BGH

BTC

Trước khai mạc 10 ngày

Theo quy định của Bộ tài chính; quy chế chi tiêu nội bộ

8

Duyệt chương trình, dự trù kinh phí HT

BGH

02 ngày

P. HTĐNtư vấn BGH

9

Tiến hành Hội thảo

BTC

Tiến hành theo kế hoạch được duyệt

10

Báo cáo kết quả HT và tiến hành các công việc sau hội thảo

BTC

07 ngày sau khi HT kết thúc

Biểu 14

Báo cáo gửi P. HTĐN

11

Soạn công văn báo cáo cấp trên

P. HTĐN

07 ngày sau khi nhận được báo cáo của BTC