Thủ tục xin phép thực hiện chương trình đào tạo liên kết quốc tế

TT

Nội dung

Thực hiện

Thời gian

Ghi chú

1

Trao đổi, thảo luận với đối tác về chương trình liên kết

Đơn vị

Ít nhất 12 tháng trước khi trình đề án

Thuộc kế hoạch năm của đơn vị

2

Ký kết văn bản khung thực hiện chương trình liên kết

- BGH

- P. HTĐN

- Đơn vị

Sau khi các bên thống nhất các nội dung liên quan

P. HTĐN xem xét, tư vấn nội dung văn bản ký kết

3

Lập đề án thực hiện chương trình liên kết đào tạo

- P. ĐT

- Khoa SĐH

- P. HTĐN

- P. ĐBCL

- Đơn vị

It nhất 9 tháng trước khi thực hiện

- P. ĐT chủ trì, lấy ý kiến các đơn vị liên quan - Các đơn vị khác phối hợp

4

Phê duyệt đề án cấp trường

BGH

2 tuần sau khi nhận được đề án


5

Làm thủ tục đề nghị Bộ GD – ĐT phê duyệt dự án

- P. ĐT

- P. HTĐN

Sau khi BGH phê duyệt cấp trường

BGH ký công văn

6

Phê duyệt đề án liên kết đào tạo

Bộ GD – ĐT

6 tháng trước khi thực hiện


7

Tiến hành thực hiện các nội dung của đề án

- P. ĐT

- Khoa SĐH

- P. HTĐN

- P. ĐBCL

- Đơn vị

Sau khi đề án được phê duyệt

Tuân thủ các quy chế liên kết đào tạo của Bộ GD - ĐT

9

Báo cáo kết quả thực hiện khi đề án kết thúc

- P. ĐT

- Đơn vị

- P. ĐBCL

Không quá 3 tháng sau khi kết thúc chương trình

Báo cáo gửi BGH, Bộ GD –ĐT và các cơ quan chức năng