Đối với các trường hợp đi dự hội nghị, hội thảo quốc tế thăm quan, tìm hiểu, thực tập sinh ngắn hạn (dưới 3 tháng), trình tự như sau

TT
Nội dung
Thực hiện
Thời gian
Biễu mẫu
Ghi chú
1
Làm đơn đề nghị đi công tác nước ngoài (có xác nhận của trưởng đơn vị)
Cá nhân
 
Đơn gửi BGH, P. TC-HC, P. HTĐN, P. KHCN
2
Cho phép cá nhân đi công tác nước ngoài
Hiệu trưởng
2 ngày sau khi nhận được đơn
 
Có ý kiến đồng ý của P. TC – HC, P. HTĐN, P.KHCN
3
Quyết định cử đi nước ngoài
- Soạn quyết định
- Ký quyết định
 
 
- P. TC-HC
- Hiệu trưởng
Sau khi nhận được đề nghị
Theo mẫu của P. TC - HC
Chữ ký mực
4
Hoàn thiện hồ sơ đi công tác nước ngoài
Cá nhân
Sau khi có quyết định
 
P. TC-HC hỗ trợ thủ tục
5
Làm các thủ tục nhập cảnh
Cá nhân
30 ngày trước khi xuất cảnh
 
P. HTĐN tư vấn, hỗ trợ
6
Đi công tác nước ngoài
Cá nhân
Theo kế hoạch
 
Báo cáo cơ quan ngoại giao VN ở nước ngoài
7
Báo cáo công tác sau chuyến đi
Cá nhân
Không quá 7 ngày khi về nước
 
Báo cáo gửi P. TC-HC, P. KHCN,  sao gửi P. HTĐN