Trình tự tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế cấp đơn vị
TT
Nội dung
Thực hiện
Thời gian
Biểu mẫu
Ghi chú
1
Lập tờ trình gửi BGH (qua P. HTĐN) xin tổ chức Hội thảo
Đơn vị
Ít nhất 30 ngày trước khai mạc
 
2
Phê duyệt tổ chức hội nghị, hội thảo
BGH
2 ngày khi nhận được tờ trình
 
P. HTĐN tư vấn nội dung tờ trình
3
Đề xuất thành lập Ban Tổ chức và các ban chuyên môn, giúp việc (nếu cần)
Đơn vị
Sau khi BGH phê chuẩn
 
Phối hợp P. TC-HC, P. HTĐN
4
Ra thông báo/giấy mời đến các cá nhân và đơn vị liên quan
BTC
Sau khi có QĐ thành lập BTC
 
 
5
Tổ chức nhận, duyệt tóm tắt, báo cáo
BTC
Theo qui định của Ban tổ chức
 
Có hướng dẫn viết tóm tắt, báo cáo
6
Lên chương trình chi tiết về hội thảo và dự trù kinh phí hội thảo trình BGH
BTC
Trước khai mạc ít nhất 10 ngày
 
Tuân thủ các quy định của Bộ tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ
7
Duyệt chương trình, dự trù kinh phí
BGH
02 ngày
 
P. HTĐN tư vấn BGH
8
Tiến hành Hội thảo
BTC
 
 
Tiến hành theo kế hoạch được duyệt
9
Báo cáo kết quả và tiến hành các công việc sau hội thảo
BTC
Chậm nhất 07 ngày sau khi hội thảo kết thúc
 
Tuân thủ quy định của Nhà nước về bảo mật và công bố số liệu…