Đóng


  
Chương trình ĐT
Đóng

  
Bậc Cao đẳng
Đóng
                                                                 
  
Bậc Đại học
Đóng
Đề cương các môn Toán
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN TOÁN 2018-2019


STT


ĐỀ CƯƠNG CÁC HỌC PHẦN


GHI CHÚ

01

ĐC. Xác suất & Thống kê

Đại học các ngành

02
ĐC. Giải tích

Đại học các ngành
03

ĐC. Đại số tuyến tính Đại học các ngành
04

ĐC. Toán kinh tế

Đại học, cao đẳng kinh tế
05

ĐC. Đại số & Giải tích nâng cao Đại học kỹ thuật 
06

ĐC. Toán A Cao đẳng kỹ thuật 
07

ĐC. Toán B Cao đẳng kinh tế
08 ĐC. Xác suất & Thống kê

Cao đẳng các ngành 


 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HP HK II - NH 2018-2019
 


Họ và tên


Tên Học phần


Lớp/nhóm

GVC.ThS. Nguyễn Đình Ái


+ ĐC. Xác suất & Thống kê
+ ĐC. Giải tích
              
+ 60QTKD-1,2,3; 58KTHH
+ 60QTKD-3.

ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung

+ ĐC. Xác suất & Thống kê

+ 59CNSH; 59KTCK-1,2.

ThS. Nguyễn Thị Hà

ĐC. Xác suất & Thống kê
+ ĐC. Đại số tuyến tính

+ 60MARKT-1,2; 60KDTM-1,2; 60KT-1,2.
+ 60CNXD-1,2

ThS. Nguyễn Cảnh Hùng

+ ĐC. Đại số tuyến tính

+ 60KT-1,2,3,4; 60TTQL.

GVC.TS. Phạm Gia Hưng

+ ĐC. Đại số tuyến tính
ĐC. Giải tích

+ 60KTCK-1,2; 60CCDT; 60CTM.
+ 60CNOT-1,2,3.

ThS. Thái Bảo Khánh

+ ĐC. Xác suất & Thống kê
+ 60TCNH-1,2, 60KT-1,2.

ThS. Huỳnh Thị Thúy Lan
ĐC. Giải tích


+ 60CNTP-1,2; 60NTTS-1,2; 60CNSH; 60CBTS; 60CKDL.            

ThS. Lê Thị Thùy Trang ĐC. Đại số tuyến tính
ĐC. Giải tích


+ 60CNTT-1,2,3.
+ 60KTTT; 60KHHH; 60CNNL.
ThS. Nguyễn Quang Tuấn


ĐC. Giải tích


+ 60QTKD-1,2.
ThS. Trần Quốc Vương


+ ĐC. ĐS&GT nâng cao
ĐC. Giải tích

+ 59KTCK-1. 
+ 60QTDL-1,2,3,4,5,6; 60QTDLP.