ThongBao
Đóng

Tổ chức triển khai đánh giá hoạt động giảng dạy năm học 2016-2017
05/07/2017 11:21:18 CH

Kính gửi Thầy Cô,

Kính mời Thầy Cô dự họp Bộ môn với 02 nội dung sau:
1) Bình xét phiếu đánh giá hoạt động giảng dạy năm học 2016-2017
2) Thẩm định giáo trình cấp BM, "Công nghệ XML và ứng dụng" do C. Thúy biên soạn (file đính kèm)

Thời gian họp BM: 14:30 ngày 6/7/2017 (Thứ Năm)
Địa điểm: Văn phòng BM HTTT

Thầy Cô gửi phiếu đánh giá qua email cho C Thúy trước ngày dự họp một ngày.

Trân trọng,