ThongBao
Đóng

Họp Tổng kết Bộ môn 14:00 03/07/2018
02/07/2018 9:55:19 CH

Kính gởi các Cô Thầy,

Bộ môn họp Tổng kết vào buổi chiều lúc 14g tại vp Bộ môn.

(Theo lịch coi thi, không thầy cô nào Bộ môn vướng bận vào buổi này)

Để buổi họp Bộ môn được nhanh chóng, các cô thầy chuẩn bị các biểu bảng qui định theo mẫu đính kèm.

Theo qui định nhà trường, buổi họp được công nhận khi có 2/3 số nhân sự tham gia.

Mong các thầy cô tham dự đông đủ.