Danh mục
Đóng
  ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

 CHƯƠNG TRÌNH GDHP & LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY
 
 An toàn mạng 
 
 Lập trình mạng
 
 Lập trình ứng dụng với Java
 Lập trình HĐT với Java
 Hệ điều hành Linux  Hệ điều hành Linux
 Quản trị mạng
 Quản trị mạng
 Đánh giá hiệu năng mạng
 
 Lập trình hợp ngữ
 
 Mạng máy tính
 
 Thiết kế và cài đặt mạng
 Thiết kế mạng
 Truyền thông đa phương tiện
 
 Kiến trúc máy tính
 Cấu trúc máy tính (CTH53);   Kiến trúc máy tính 


DANH MỤC GIÁO TRÌNH - BÀI GIẢNG

Danh mục các bài giảng của Giảng viên trong Bộ môn Giảng viên phụ trách  
1. Mạng máy tính [Ch1][Ch2][Ch3][Ch4][Ch5][Ch6][Ch7][WL][DNS]  Phạm Văn Nam
2. Lập trình Java [Ch1][Console][Ch2][Ch3][Ch4][Ch5][Ch6]  Phạm Văn Nam

3. Kiến trúc máy tính [Ch0][Ch1][Ch2][Ch3][Ch4][Ch5][Ch6][BTL]

 Đinh Đồng Lưỡng
 
NHỮNG TRANG WEB HỮU ÍCH!

 Richard Stevens' home page
 http://www.kohala.com/start/ 
 Douglas Comer's homes page
 http://www.cs.purdue.edu/people/comer
 Jon C. Snader's home page
 http://home.netcom.com/~jsnader/
 Andrew Tannenbaum's home page
 http://www.cs.vu.nl/~ast/
 William Stallings's home page
 http://williamstallings.com/
 James Carlson's home page
 http://carlson-ne.home.attbi.com/
 Raj Jain's home page
 http://www.cse.wustl.edu/~jain/