Khoa & Doanh nghiệp
ĐóngCông ty TNHH IVS


Công ty TMA SolutionsCông ty Cổ phần Fujinet Systems


Công ty Yến sào Khánh Hòa

  
Nhân sự Khoa và các Bộ môn
Đóng
TỔ CHỨC NHÂN SỰ
Ban lãnh đạo Khoa bao gồm Trưởng khoa (TS. Phạm Thị Thu Thúy) và Phó Trưởng khoa (TS. Đinh Đồng Lưỡng) điều hành trực tiếp các hoạt động của Khoa. Trong Khoa có các tổ chức đoàn thể phối hợp hoạt động bao gồm Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên. Bên cạnh đó, Khoa thành lập các Hội đồng thi đua và Hội đồng khoa học tư vấn giúp Trưởng khoa các vấn đề liên quan.

Dưới Khoa có 4 Bộ môn, là các đơn vị cơ sở về đào tạo, khoa học và công nghệ của Khoa, chịu trách nhiệm về học thuật trong các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ: Bộ môn Toán (Trưởng BM: TS Phạm Gia Hưng), Bộ môn Hệ thống thông tin (Trưởng BM: TS Nguyễn Đức Thuần), Bộ môn Mạng máy tính & truyền thông (Trưởng BM: ThS Mai Cường Thọ) và Bộ môn Kỹ thuật phần mềm (Trưởng BM: ThS Bùi Đức Dương).

Nhân sự trong Khoa CNTT gồm 44 cán bộ, trong đó có 38 giảng viên, 4 CB hướng dẫn thực hành và 1 viên chức văn phòng. Trong số này có 36/39 giảng viên có trình độ sau đại học (4 Tiến sỹ + 32 Thạc sỹ); 4 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh và 3 giảng viên và cán bộ thực hành đang học cao học trong nước.

Bộ môn   TS ThS   ĐH   Tổng số
 Toán  1
9
  10
 Hệ Thống Thông tin  2 7 1
 10
 Mạng và Truyền thông  3 4  1  8
 Kỹ thuật Phần mềm  0  11 4
 15
 Tổng cộng  6
 31 6
 43