Khoa & Doanh nghiệp
ĐóngCông ty TNHH IVS


Công ty TMA SolutionsCông ty Cổ phần Fujinet Systems


Công ty Yến sào Khánh Hòa

  
Các tổ chức chính trị trong Khoa Công nghệ thông tin
Đóng
CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHI BỘ NGÀNH CNTT

Bí thư: đ/c Phạm Thị Thu Thúy
P.BT: đ/c: Mai Cường Thọ
UV: đ/c Nguyễn Thuỷ Đoan Trang
đ/c Đỗ Như An
đ/c Nguyễn Đình Hoàng Sơn
đ/c Bùi Đức Dương
đ/c Lê Hoàng Thanh
đ/c Thái Bảo Khánh
đ/c Nguyễn Thanh Quỳnh Châu

CÔNG ĐOÀN NGÀNH CNTT

Chủ tịch: đ/c:Nguyễn Thanh Quỳnh Châu
P.CT: đ/c Nguyễn Cảnh Hùng
UVBCH: đ/c Lê Thị Thúy Phượng
và 50 công đoàn viên

  ĐOÀN KHOA CNTT

Bí thư: đ/c Bùi Chí Thành
P.BT: đ/c Đoàn Vũ Thịnh
UVBCH:  

LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN

Trưởng LCH: