Enter Title
Đóng

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU


            Bên cạnh chức năng đào tạo, Khoa Công nghệ thông tin có chức năng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Cụ thể, ngoài việc đảm bảo nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực về Công nghệ thông tin cho khu vực, Khoa còn có nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai các đề tài khoa học về Công nghệ thông tin, xây dựng, thực hiện hoặc tư vấn thực hiện các dự án ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý, sản xuất, kinh doanh.

          Ngay từ ngày mới thành lập, Chi uỷ, Ban lãnh đạo Khoa Công nghệ thông tin đã tạo mọi điều kiện thuận lợi khuyến khích, động viên các cán bộ, giáo viên và sinh viên trong Khoa tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học mang tính ứng dụng thực tiễn. 

         
Các đề tài đang thực hiện:
          Xây dựng phần mềm Quản lý Nhân sự Trường Đại học Nha Trang - 2013-2014
          Chủ nhiệm đề tài: ThS Trần Minh Văn

Các đề tài đã thực hiện: 
                   Xây dựng chương trình thi trắc nghiệm.
                   Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Hữu Trọng

                     Khai thác các luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu có tính thời gian.  
               (Đề tài nghiên cứu cấp Bộ  -  Mã số: 221004)
               Chủ nhiệm đề tài:    TS Nguyễn Hữu Trọng  
                                               TS Nguyễn Đình Thuân

                     Phát triển lý thuyết tập thô và xây dựng chương trình ứng dụng minh họa (hỗ trợ xử lý thông tin dạy và học tại Trường Đại học Nha Trang) 
               (Đề tài nghiên cứu cấp Trường )
               Chủ nhiệm đề tài:    TS Nguyễn Đức Thuần