Enter Title
Đóng
SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


STT
 Sinh viên Tên đề tài 
Giải thưởng
1 Lê Hoàng Thanh
Lớp 45TH-1
Ứng dụng thuật giải di truyền xây dựng chương trình tìm đường đi trong thành phố Nha Trang 
Giải nhì cấp trường
2