Khoa & Doanh nghiệp
ĐóngCông ty TNHH IVS


Công ty TMA SolutionsCông ty Cổ phần Fujinet Systems


Công ty Yến sào Khánh Hòa

THÔNG BÁO SINH VIÊN
  
Chi tiết thông báo
Đóng

Đăng ký đề tài đồ án tốt nghiệp đại học khóa 55
09/02/2017 10:22:14 SA

Nhằm chuẩn bị cho công tác làm đồ án tốt nghiệp đại học của khóa 55 bậc đại học, Khoa CNTT đề nghị các sinh viên 02 lớp 55CNTT-1 và 55CNTT-2 đủ tiêu chuẩn làm đồ án chọn 1 trong các đề tài sau để đăng ký làm đồ án tốt nghiệp:

     - Danh sách 29 sinh viên đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp (không nợ môn và điểm TB tích lũy từ 2.5 trở lên - loại Khá): download.
    -  Nội dung 32 đề tài: download

     - Mẫu đăng ký: download

      Đề nghị sinh viên 02 lớp đăng ký đề tài cho lớp trưởng Nguyễn Tất Chủ theo quy định bên dưới. Lớp trưởng gửi lại danh sách đăng ký cho Khoa chậm nhất vào ngày 15/02/2017.

     - Thông báo quyết định giao đề tài tốt nghiệp:  ngày 17/02/2017.

     - Thời gian làm đồ án: từ ngày 20/02/2017 đến ngày 03/06/2017 (15 tuần)

     - Nộp báo cáo và bảo vệ đồ án: sẽ thông báo sau. (mẫu báo cáo đồ án, sinh viên xem trước để biết nội dung thực hiện: download)

Quy định đăng ký đề tài:

    - Đăng ký theo đúng số lượng sinh viên của đề tài. Nếu đề tài không ghi rõ số lượng sinh viên thì có nghĩa là đề tài 01 sinh viên.
    - Một đề tài không đăng ký 02 lần (ưu tiên sinh viên có điểm trung bình tích lũy cao hơn)    

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN